Richtlijn 2004/82 - Verplichting voor vervoerders om passagiersgegevens door te geven - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 7 april 2020
kalender

Richtlijn 2004/82 - Verplichting voor vervoerders om passagiersgegevens door te geven

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn is op 6†augustus†2004 gepubliceerd, is op 5†september†2004 in werking getreden en moest uiterlijk op 5†september†2006 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiŽle titel

Richtlijn 2004/82/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verplichting voor vervoerders om passagiersgegevens door te geven

officiŽle Engelstalige titel

Council Directive 2004/82/EC of 29 April 2004 on the obligation of carriers to communicate passenger data
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2004/82
Origineel voorstel JAI(2003)4
Celex-nummer†i 32004L0082

3.

Key dates

Document 29-04-2004
Bekendmaking in Publicatieblad 06-08-2004; Special edition in Slovenian: Chapter 19 Volume 007,Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008,OJ L 261, 6.8.2004,Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 007,Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 007,Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 007,Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007,Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 007,Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 007,Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007,Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 007,Special edition in Hungarian: Chapter 19 Volume 007,Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 007
Inwerkingtreding 05-09-2004; in werking datum publicatie + 30 zie art 8
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 05-09-2006; ten laatste zie art. 7.1

4.

Wettekst

6.8.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 261/24

 

RICHTLIJN 2004/82/EG VAN DE RAAD

van 29 april 2004

betreffende de verplichting voor vervoerders om passagiersgegevens door te geven

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 62, punt 2, onder a), en artikel 63, punt 3, onder b),

Gezien het initiatief van het Koninkrijk Spanje (1),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Voor een doeltreffende bestrijding van illegale immigratie en betere grenscontroles is het van essentieel belang dat alle lidstaten een regeling invoeren waarbij de verplichtingen worden vastgesteld die gelden voor luchtvervoerders die passagiers naar het grondgebied van de lidstaten vervoeren. Om die doelstelling effectiever te verwezenlijken, moeten tevens de geldboeten die in de lidstaten zijn gesteld op niet-nakoming van de verplichtingen door vervoerders, zoveel mogelijk worden geharmoniseerd, waarbij rekening moet worden gehouden met de verschillen in de rechtsstelsels en de juridische praktijk van de lidstaten.

 

(2)

De Europese Raad heeft op 25 en 26 maart 2004 een verklaring over het terrorisme aangenomen waarin werd aangedrongen op een snel onderzoek naar maatregelen op dit gebied en een versnelde behandeling van het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verplichting van vervoerders om passagiersgegevens door te geven, om die maatregel op korte termijn te kunnen invoeren.

 

(3)

Het is van belang een vacuŁm in het Gemeenschapsoptreden tegen illegale immigratie te voorkomen.

 

(4)

Vanaf 1 mei 2004 kan de Raad niet meer handelend optreden op initiatief van een lidstaat.

 

(5)

De Raad heeft geen mogelijkheden meer om tijdig het advies van het Europees Parlement te krijgen.

 

(6)

Onder deze uitzonderlijke omstandigheden moet de richtlijn zonder het advies van het Europees Parlement worden aangenomen.

 

(7)

De krachtens deze richtlijn aan vervoerders op te leggen verplichtingen vormen een aanvulling op die welke zijn vastgesteld op grond van artikel 26 van de in 1990 te Schengen gesloten Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, zoals aangevuld bij Richtlijn 2001/51/EG van de Raad (2); de twee soorten verplichtingen dienen hetzelfde doel, namelijk beheersing van de migratiestromen en bestrijding van de illegale immigratie.

 

(8)

Onverminderd het bepaalde in Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (3), mag de vrijheid van de lidstaten om voor luchtvervoerders of voor sommige categorieŽn andere vervoerders bijkomende verplichtingen te handhaven of in te voeren, ongeacht of deze in de onderhavige richtlijn worden genoemd en met inbegrip van het verstrekken van informatie of gegevens over retourtickets, niet worden aangetast.

 

(9)

Voor een doeltreffender bestrijding van illegale immigratie en een effectievere verwezenlijking van die doelstelling is het van essentieel belang dat, zonder afbreuk te doen aan Richtlijn 95/46/EG, in een zo vroeg mogelijk stadium rekening wordt gehouden met elke technologische innovatie, met name wat betreft de opneming en het gebruik van biometrische kenmerken in de door de vervoerders te verstrekken informatie.

 

(10)

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat bij vervolging van vervoerders die tot de toepassing van sancties kan leiden, het recht van verdediging en het recht tegen een dergelijke beslissing beroep in te stellen, daadwerkelijk kunnen worden uitgeoefend.

 

(11)

De onderhavige maatregelen omvatten de controlemogelijkheden, bedoeld in het besluit van het Uitvoerend...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.