Richtlijn 2003/37 - Typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en aanhangwagens, verwisselbare getrokken machines, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 9 juli 2003 tot 31 december 2015 en moest uiterlijk op 31 december 2004 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en aanhangwagens, verwisselbare getrokken machines, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan en tot intrekking van Richtlijn 74/150/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst.)

officiële Engelstalige titel

Directive 2003/37/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on type-approval of agricultural or forestry tractors, their trailers and interchangeable towed machinery, together with their systems, components and separate technical units and repealing Directive 74/150/EEC (Text with EEA relevance.)
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2003/37
Origineel voorstel COM(2002)6 NLEN
Celex-nummer i 32003L0037

3.

Key dates

Document 26-05-2003
Bekendmaking in Publicatieblad 09-07-2003; OJ L 171, 9.7.2003,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 031,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 006,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 031,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031
Inwerkingtreding 09-07-2003; in werking datum publicatie zie art 25
Einde geldigheid 31-12-2015; opgeheven door 32013R0167
Omzetting 31-12-2004; ten laatste zie art. 22.1

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32003L0037

Richtlijn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en aanhangwagens, verwisselbare getrokken machines, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan en tot intrekking van Richtlijn 74/150/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst.)

Publicatieblad Nr. L 171 van 09/07/2003 blz. 0001 - 0080

Richtlijn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 26 mei 2003

betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en aanhangwagens, verwisselbare getrokken machines, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan en tot intrekking van Richtlijn 74/150/EEG van de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(2),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(3),

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  In het kader van de harmonisatie van de goedkeuringsprocedures dienen de bepalingen van Richtlijn 74/150/EEG van de Raad van 4 maart 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen(4) in overeenstemming te worden gebracht met die van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan(5), en met die van Richtlijn 92/61/EEG van de Raad van 30 juni 1992 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen(6).
 • (2) 
  Aangezien Richtlijn 74/150/EEG de toepassing van de EG-typegoedkeuringsprocedure beperkt tot landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, lijkt het onontbeerlijk het toepassingsgebied tot andere categorieën landbouw- of bosbouwtrekkers uit te breiden. De onderhavige richtlijn is derhalve de eerste stap naar een regelgeving voor andere gemotoriseerde landbouwvoertuigen.
 • (3) 
  Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat voor bepaalde voertuigen die in kleine series zijn gebouwd, die deel uitmaken van restantvoorraden of waarvoor gebruik is gemaakt van een technische vooruitgang die niet onder een bijzondere richtlijn valt, een afwijkingsprocedure moet worden ingesteld.
 • (4) 
  Aangezien deze richtlijn gebaseerd is op het beginsel van volledige harmonisatie, dient een toereikende termijn te worden vastgesteld voor de verplichtstelling van de EG-typegoedkeuring, teneinde de fabrikanten van deze voertuigen in staat te stellen zich aan de nieuwe geharmoniseerde procedures aan te passen.
 • (5) 
  Ingevolge Besluit 97/836/EG van de Raad van 27 november 1997 inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen ("Herziene overeenkomst van 1958")(7), moet aan de verschillende internationale regelingen waartoe de Gemeenschap is toegetreden worden voldaan. Ook dienen bepaalde tests te worden geharmoniseerd met die welke door de codes van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zijn gedefinieerd.
 • (6) 
  De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen, worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(8).
 • (7) 
  In deze richtlijn worden de grondrechten en de...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.