Richtlijn 2002/24 - Goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van Richtlijn 92/61/EEG

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 9 mei 2002 tot 31 december 2015.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 maart 2002 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van Richtlijn 92/61/EEG van de Raad

officiële Engelstalige titel

Directive 2002/24/EC of the European Parliament and of the Council of 18 March 2002 relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles and repealing Council Directive 92/61/EEC
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2002/24
Origineel voorstel COM(1999)276 NLEN
Celex-nummer i 32002L0024

3.

Key dates

Document 18-03-2002
Bekendmaking in Publicatieblad 09-05-2002; Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 035,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 035,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029,OJ L 124, 9.5.2002,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 021,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029
Inwerkingtreding 09-05-2002; in werking datum publicatie zie art 23
Deadline 08-05-2003; ten laatste zie art 20.1
Einde geldigheid 31-12-2015; opgeheven door 32013R0168

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32002L0024

Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 maart 2002 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van Richtlijn 92/61/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 124 van 09/05/2002 blz. 0001 - 0044

Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 18 maart 2002

betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van Richtlijn 92/61/EEG van de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(2),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(3),

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  Richtlijn 92/61/EEG van de Raad van 30 juni 1992 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen(4) legt de communautaire goedkeuringsprocedures vast voor motorvoertuigen op twee of drie wielen, onderdelen en technische eenheden die overeenkomstig de technische eisen van de bijzondere richtlijnen zijn vervaardigd.
 • (2) 
  Inmiddels zijn alle bijzondere richtlijnen vastgesteld die voorkomen op de uitputtende lijst van systemen, onderdelen en technische eenheden waarvoor op communautair niveau voorschriften moeten worden gegeven.
 • (3) 
  De goedkeuringsprocedure kan volledig worden toegepast, nu Richtlijn 97/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1997 betreffende bepaalde onderdelen of eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen(5) van toepassing is geworden.
 • (4) 
  Met het oog op de goede werking van het goedkeuringsstelsel is het noodzakelijk sommige bestuursrechtelijke voorschriften te verduidelijken en de voorschriften van de bijlagen bij Richtlijn 92/61/EEG aan te vullen. Het is derhalve van belang geharmoniseerde voorschriften in te voeren, in het bijzonder betreffende de nummering van de goedkeuringsformulieren en betreffende ontheffingen voor restantvoorraden van voertuigen en voor voertuigen, onderdelen en technische eenheden waarin technologieën zijn toegepast die nog niet worden gedekt door communautaire voorschriften, naar analogie van de voorschriften van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan(6).
 • (5) 
  Een onderzoek van de onderdelen en kenmerken van deze voertuigen bij de huidige stand van de technologie voor regelgevende doeleinden heeft slechts die onderdelen en kenmerken die in bijlage I van deze richtlijn zijn opgenomen als daarvoor geëigend aangemerkt. In het licht van de technologische vooruitgang en ontwikkeling zal evenwel moeten worden nagegaan welke andere elementen en kenmerken aan die van genoemde bijlage I zullen dienen te worden toegevoegd.
 • (6) 
  Deze procedure dient elke lidstaat de mogelijkheid te bieden voor elk type voertuig vast te stellen dat de door de bijzondere richtlijnen voorgeschreven en op het goedkeuringscertificaat vermelde verificaties zijn geschied. Zij dient de fabrikanten tevens in staat te stellen voor alle, met het goedgekeurde type overeenstemmende voertuigen een certificaat van overeenstemming op te stellen. Een van dit certificaat vergezeld voertuig mag in de handel worden gebracht en mag worden verkocht en ingeschreven om op het gehele grondgebied van de Gemeenschap te worden gebruikt.
 • (7) 
  De doelstelling van een betere werking van de communautaire typegoedkeuring van voertuigen kan niet voldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt en kan derhalve, wegens de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden, beter door de Gemeenschap worden verwezenlijkt, overeenkomstig het...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.