Kaderbesluit 2002/629 - Bestrijding van mensenhandel

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit kaderbesluit was geldig van 1 augustus 2002 tot 14 april 2011 en moest uiterlijk op 31 juli 2004 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2002/629/JBZ: Kaderbesluit van de Raad van 19 juli 2002 inzake bestrijding van mensenhandel

officiële Engelstalige titel

2002/629/JHA: Council Framework Decision of 19 July 2002 on combating trafficking in human beings
 
Rechtsinstrument Kaderbesluit
Wetgevingsnummer Kaderbesluit 2002/629
Origineel voorstel COM(2000)854 NLEN
Celex-nummer i 32002F0629

3.

Key dates

Document 19-07-2002
Bekendmaking in Publicatieblad 01-08-2002; Special edition in Slovenian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006,OJ L 203, 1.8.2002,Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Hungarian: Chapter 19 Volume 006
Inwerkingtreding 01-08-2002; in werking datum publicatie zie art 11
Deadline 01-08-2005; zie art 10.2
Einde geldigheid 14-04-2011; vervangen door 32011L0036
Omzetting 31-07-2004; zie art. 10

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32002F0629

2002/629/JBZ: Kaderbesluit van de Raad van 19 juli 2002 inzake bestrijding van mensenhandel

Publicatieblad Nr. L 203 van 01/08/2002 blz. 0001 - 0004

Kaderbesluit van de Raad

van 19 juli 2002

inzake bestrijding van mensenhandel

(2002/629/JBZ)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzonderheid op artikel 29, artikel 31, onder e), en artikel 34, lid 2, onder b),

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  Het Actieplan van de Raad en de Commissie over hoe de bepalingen van het Verdrag van Amsterdam inzake de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid het best kunnen worden uitgevoerd(3), de conclusies van de Europese Raad van Tampere van 15-16 oktober 1999, de conclusies van de Europese Raad van Santa Maria da Feira van 19-20 juni 2000, zoals vermeld in het scorebord, en het Europees Parlement in zijn resolutie van 19 mei 2000 bevatten of roepen op tot wetgevende maatregelen ter bestrijding van mensenhandel, inclusief gemeenschappelijke definities, strafbaarstellingen en straffen.
 • (2) 
  Gemeenschappelijk optreden 97/154/JBZ van de Raad van 24 februari 1997 ter bestrijding van mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen(4), moet gevolgd worden door verdere wetgevingsmaatregelen in verband met de verschillen in juridische aanpak tussen de lidstaten, die voorts bijdragen tot de totstandkoming van een doeltreffende justitiële samenwerking en samenwerking bij de wetshandhaving ten aanzien van mensenhandel.
 • (3) 
  Mensenhandel vormt een ernstige schending van de fundamentele mensenrechten en menselijke waardigheid en gaat gepaard met meedogenloze praktijken zoals misbruik en misleiding van kwetsbare personen, alsook gebruik van geweld, bedreigingen, schuldslavernij en dwang.
 • (4) 
  Het VN-protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad is een beslissende stap naar internationale samenwerking op dit gebied.
 • (5) 
  Kinderen zijn kwetsbaarder en lopen derhalve een groter gevaar het slachtoffer te worden van mensenhandel.
 • (6) 
  De belangrijke werkzaamheden van internationale organisaties, in het bijzonder de Verenigde Naties, moeten worden aangevuld met die van de Europese Unie.
 • (7) 
  Ernstige strafbare feiten op het gebied van mensenhandel moeten niet alleen via individuele maatregelen van de lidstaten maar ook breder worden aangepakt, waarbij de bepaling van de elementen van het strafrecht die alle lidstaten gemeen hebben, met inbegrip van doeltreffende, evenredige en afschrikkende straffen, een essentieel onderdeel is. Overeenkomstig de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit beperkt dit kaderbesluit zich tot het minimum dat vereist is om deze doelstellingen op Europees niveau te bereiken en gaat het niet verder dan hiertoe nodig is.
 • (8) 
  De ten aanzien van de daders in te voeren straffen moeten voldoende streng zijn om mensenhandel op te nemen binnen het toepassingsgebied van instrumenten die reeds zijn goedgekeurd met het oog op de bestrijding van georganiseerde misdaad, zoals Gemeenschappelijk Optreden 98/699/JBZ van de Raad van 3 december 1998 inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten van misdaad(5), alsook Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ van de Raad van 21 december 1998 inzake de strafbaarstelling van deelneming aan een criminele organisatie in de lidstaten van de Europese Unie(6).
 • (9) 
  Dit kaderbesluit moet bijdragen tot de bestrijding en de voorkoming van mensenhandel door te fungeren als aanvulling op de op dit...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.