Verordening 2001/1037 - Machtiging tot aanbieding of levering, voor rechtstreekse menselijke consumptie, van bepaalde ingevoerde wijnen waarop oenologische procédés kunnen zijn toegepast die niet zijn geregeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 31 mei 2001 tot 31 december 2013.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 1037/2001 van de Raad van 22 mei 2001 houdende machtiging tot aanbieding of levering, voor rechtstreekse menselijke consumptie, van bepaalde ingevoerde wijnen waarop oenologische procédés kunnen zijn toegepast die niet zijn geregeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 1037/2001 of 22 May 2001 authorising the offer and delivery for direct human consumption of certain imported wines which may have undergone oenological processes not provided for in Regulation (EC) No 1493/1999
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2001/1037
Origineel voorstel COM(2001)138 NLEN
Celex-nummer i 32001R1037

3.

Key dates

Document 22-05-2001
Bekendmaking in Publicatieblad 31-05-2001; Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032,Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037,Special edition in Slovenian: Chapter 03 Volume 032,OJ L 145, 31.5.2001,Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032,Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037,Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021,Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032,Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032,Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032,Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032,Special edition in Hungarian: Chapter 03 Volume 032,Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032
Inwerkingtreding 31-05-2001; in werking datum publicatie zie art 2
Einde geldigheid 31-12-2013; opgeheven door 32013R1308

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32001R1037

Verordening (EG) nr. 1037/2001 van de Raad van 22 mei 2001 houdende machtiging tot aanbieding of levering, voor rechtstreekse menselijke consumptie, van bepaalde ingevoerde wijnen waarop oenologische procédés kunnen zijn toegepast die niet zijn geregeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999

Publicatieblad Nr. L 145 van 31/05/2001 blz. 0012 - 0015

Verordening (EG) nr. 1037/2001 van de Raad

van 22 mei 2001

houdende machtiging tot aanbieding of levering, voor rechtstreekse menselijke consumptie, van bepaalde ingevoerde wijnen waarop oenologische procédés kunnen zijn toegepast die niet zijn geregeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt(1), met name artikel 45, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  Op grond van artikel 45, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1493/1999, die met ingang van 1 augustus 2000 in de plaats getreden is van Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad(2), worden de in lid 1 van dat artikel bedoelde afwijkende bepalingen voor ingevoerde producten aangenomen volgens de procedure van artikel 133 van het Verdrag.
 • (2) 
  In artikel 68, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 is bepaald dat de in artikel 1, lid 2, onder a) en b), van die verordening bedoelde producten slechts mogen worden ingevoerd wanneer zij vergezeld gaan van een certificaat waarin wordt verklaard dat de producten voldoen aan de bepalingen die in het derde land van die producten gelden voor de productie, het in het verkeer brengen en, in voorkomend geval, de levering voor rechtstreekse menselijke consumptie.
 • (3) 
  Op grond van Verordening (EEG) nr. 1873/84(3) mag bij wijze van uitzondering Amerikaanse wijn worden ingevoerd waarvoor bepaalde oenologische procédés zijn toegepast die door de Gemeenschapsvoorschriften niet zijn toegestaan. Voor bepaalde oenologische procédés geldt deze machtiging slechts tot en met 31 december 2003.
 • (4) 
  Bij artikel 81 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 is een aantal Raadsverordeningen, onder andere Verordening (EEG) nr. 1873/84, met ingang van 1 augustus 2000 ingetrokken. Op grond van Verordening (EG) nr. 1608/2000 van de Commissie van 24 juli 2000 tot vaststelling van overgangsmaatregelen in afwachting van de definitieve uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt(4), is de toepassing van een aantal bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1873/84 verlengd tot de vaststelling van de onderhavige verordening door de Raad, doch uiterlijk tot en met 31 december 2003.
 • (5) 
  Momenteel worden tussen de Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Commissie, en de Verenigde Staten van Amerika onderhandelingen gevoerd over het sluiten van een overeenkomst over de handel in wijn. Deze onderhandelingen hebben onder andere betrekking op de respectieve oenologische procédés van de beide partijen, alsmede op de bescherming van geografische benamingen. De Landbouwraad van 23 oktober 2000 heeft akte genomen van het in artikel 1, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1873/84 bedoelde verslag van de Commissie over de stand van de onderhandelingen, verklaard dat hij bij de onderhandelingen vooruitgang wil boeken en in dit verband onderhandelingsrichtsnoeren vastgesteld.
 • (6) 
  Met het oog op een vlotter verloop van deze onderhandelingen is het dienstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1873/84 weer van toepassing te verklaren, en met name de Amerikaanse oenologische procédés zoals bedoeld in de bijlage, punt 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 1873/84, bij wijze van overgangsmaatregel verder toe te staan tot de inwerkingtreding van de uit deze onderhandelingen resulterende...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.