Verordening 2001/45 - Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de gemeenschappelijke instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 1 februari 2001 tot 10 december 2018.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

officiële Engelstalige titel

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2001/45
Origineel voorstel COM(1999)337 NLEN
Celex-nummer i 32001R0045

3.

Key dates

Document 18-12-2000
Bekendmaking in Publicatieblad 12-01-2001; Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 030,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 026,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 026,OJ L 8, 12.1.2001,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 030,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026
Inwerkingtreding 01-02-2001; in werking datum publicatie + 20 zie art 51
Einde geldigheid 10-12-2018; opgeheven door 32018R1725

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32001R0045

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

Publicatieblad Nr. L 008 van 12/01/2001 blz. 0001 - 0022

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad

van 18 december 2000

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 286,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(2),

Overeenkomstig de procedure van artikel 251 van het Verdrag(3),

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  In artikel 286 van het Verdrag is bepaald dat de besluiten van de Gemeenschap inzake de bescherming van personen met betrekking tot de inwerkingtreding en het vrije verkeer van persoonsgegevens op de communautaire instellingen en organen van toepassing moeten zijn.
 • (2) 
  Een volledig systeem voor de bescherming van persoonsgegevens vergt niet alleen de vaststelling van rechten voor de betrokkenen en van plichten voor de verwerkers van persoonsgegevens, maar ook passende sancties voor overtreders en toezicht door een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit.
 • (3) 
  In artikel 286, lid 2, van het Verdrag is bepaald dat er een onafhankelijk controleorgaan moet worden ingesteld dat met het toezicht op de toepassing van die besluiten van de Gemeenschap op de communautaire instellingen en organen wordt belast.
 • (4) 
  Krachtens artikel 286, lid 2, van het Verdrag moeten zo nodig andere bepalingen terzake worden vastgesteld.
 • (5) 
  Er is een verordening nodig om aan natuurlijke personen wettelijk afdwingbare rechten toe te kennen, om de verplichtingen van de verantwoordelijken voor de verwerking binnen de communautaire instellingen en organen met betrekking tot de verwerking van gegevens vast te stellen en om een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit op te richten die wordt belast met het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door communautaire instellingen en organen.
 • (6) 
  De Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens die is opgericht bij artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens(4), is geraadpleegd.
 • (7) 
  Voor bescherming komen in aanmerking diegenen wier persoonsgegevens om welke reden ook door de communautaire instellingen of organen worden verwerkt, bijvoorbeeld omdat zij bij deze instellingen of organen werkzaam zijn.
 • (8) 
  De gegevensbeschermingsbeginselen moeten voor elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon gelden. Om te bepalen of een persoon identificeerbaar is, moeten alle middelen in aanmerking worden genomen waarvan redelijkerwijs te verwachten valt dat zij door degene die voor de verwerking verantwoordelijk is, of door ieder ander worden gebruikt om de eerstgenoemde persoon te identificeren. De beschermingsbeginselen zijn niet van toepassing op gegevens die zodanig anoniem zijn gemaakt dat de persoon op wie die gegevens betrekking hebben, niet meer identificeerbaar is.
 • (9) 
  Bij Richtlijn 95/46/EG wordt de lidstaten de verplichting opgelegd om in verband met de verwerking van persoonsgegevens de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen, en met name hun recht op persoonlijke...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.