Richtlijn 2000/30 - Technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de EG deelnemen aan het verkeer

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 10 augustus 2000 tot 19 mei 2018 en moest uiterlijk op 9 augustus 2002 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 2000/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2000 betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap deelnemen aan het verkeer

officiële Engelstalige titel

Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2000 on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Community
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2000/30
Origineel voorstel COM(1998)117 NLEN
Celex-nummer i 32000L0030

3.

Key dates

Document 06-06-2000
Bekendmaking in Publicatieblad 10-08-2000; Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005,Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005,Special edition in Hungarian: Chapter 07 Volume 005,OJ L 203, 10.8.2000,Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005,Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005,Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005,Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005,Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007,Special edition in Slovenian: Chapter 07 Volume 005,Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005,Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019,Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007
Inwerkingtreding 10-08-2000; in werking datum publicatie zie art 13
Einde geldigheid 19-05-2018; opgeheven door 32014L0047
Omzetting 09-08-2002; zie art. 12

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32000L0030

Richtlijn 2000/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2000 betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap deelnemen aan het verkeer

Publicatieblad Nr. L 203 van 10/08/2000 blz. 0001 - 0008

Richtlijn 2000/30/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 6 juni 2000

betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap deelnemen aan het verkeer

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 71, lid 1, onder c) en d),

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(2),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(3),

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  Door de toename van het verkeer zijn voor alle lidstaten vergelijkbare en even ernstige veiligheids- en milieuproblemen ontstaan.
 • (2) 
  In het belang van de verkeersveiligheid, de milieubescherming en de eerlijke concurrentie, mogen bedrijfsvoertuigen slechts worden gebruikt als zij zodanig worden onderhouden dat zij voldoen aan de technische voorschriften.
 • (3) 
  Overeenkomstig Richtlijn 96/96/EG van de Raad van 20 december 1996 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens(4) moeten bedrijfsvoertuigen jaarlijks een technische controle door een erkende instantie ondergaan.
 • (4) 
  Artikel 4 van Richtlijn 94/12/EG(5) voorziet in een aanpak op verscheidene vlakken van de kosten-batenaspecten van de maatregelen tegen verontreiniging door het wegvervoer; deze aanpak is overgenomen in het Europese programma "Auto/olie I" en er is een objectieve evaluatie gemaakt van de meest renderende maatregelen op het vlak van de voertuigentechnologie, de brandstofkwaliteit, de controle en het onderhoud alsook de niettechnische maatregelen, om de door het wegvervoer veroorzaakte emissies te verminderen.
 • (5) 
  Het Europees Parlement en de Raad hebben in het licht van deze aanpak Richtlijn 98/70/EG(6) vastgesteld om te komen tot een verbetering van de brandstofkwaliteit en Richtlijn 98/69/EG(7) voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen om te komen tot de vaststelling van strengere energienormen, alsmede Richtlijn 1999/96/EG(8) voor vrachtwagens. In de onderhavige richtlijn wordt dezelfde aanpak gevolgd.
 • (6) 
  Het lijkt echter uit het oogpunt van de milieubescherming doeltreffender vooralsnog niet over te gaan tot een verscherping van de voorschriften van Richtlijn 96/96/EG inzake technische controle, maar veeleer technische controles langs de weg in te voeren om te verzekeren dat Richtlijn 96/96/EG het hele jaar door wordt toegepast.
 • (7) 
  Een jaarlijkse technische controle wordt immers ontoereikend geacht om te garanderen dat de bedrijfsvoertuigen het gehele jaar door voldoen aan de technische voorschriften.
 • (8) 
  Een doelmatige uitvoering van gerichte extra technische controles langs de weg is een belangrijke kosteneffectieve maatregel om de staat van onderhoud van aan het verkeer deelnemende bedrijfsvoertuigen te controleren.
 • (9) 
  Technische controles langs de weg moeten worden uitgevoerd zonder discriminatie op grond van de nationaliteit van de bestuurder of van het land waar het bedrijfsvoertuig is ingeschreven of in het verkeer gebracht.
 • (10) 
  De te controleren bedrijfsvoertuigen moeten worden geselecteerd op basis van een gerichte benadering, met oog vooral voor de identificatie van voertuigen die kennelijk slecht zijn onderhouden, waardoor de controles door de instanties aan doelmatigheid winnen en de kosten en vertraging voor de bestuurders en de ondernemingen tot een minimum worden...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.