Richtlijn 1998/18 - Veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 4 juni 1998 tot 14 juli 2009 en moest uiterlijk op 1 juli 1998 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 98/18/EG van de Raad van 17 maart 1998 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen

officiële Engelstalige titel

Council Directive 98/18/EC of 17 March 1998 on safety rules and standards for passenger ships
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1998/18
Origineel voorstel COM(1996)61 NLEN
Celex-nummer i 31998L0018

3.

Key dates

Document 17-03-1998
Bekendmaking in Publicatieblad 15-05-1998; Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004,Special edition in Slovenian: Chapter 07 Volume 004,Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004,Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004,Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004,Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004,Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 006,Special edition in Hungarian: Chapter 07 Volume 004,Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 006,Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004,OJ L 144, 15.5.1998,Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004
Inwerkingtreding 04-06-1998; in werking datum publicatie + 20 zie art 15
Einde geldigheid 14-07-2009; opgeheven door 32009L0045
Omzetting 01-07-1998; ten laatste zie art. 14.1

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31998L0018

Richtlijn 98/18/EG van de Raad van 17 maart 1998 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen

Publicatieblad Nr. L 144 van 15/05/1998 blz. 0001 - 0115

RICHTLIJN 98/18/EG VAN DE RAAD van 17 maart 1998 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 84, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Volgens de procedure van artikel 189 C van het Verdrag (3),

 • (1) 
  Overwegende dat er in het kader van het gemeenschappelijk vervoerbeleid verdere maatregelen moeten worden genomen om de veiligheid van het zeevervoer te verhogen;
 • (2) 
  Overwegende dat de Gemeenschap ernstig bezorgd is over de meest recente ongevallen met passagiersschepen, waarbij veel mensen het leven verloren; dat personen die in de Gemeenschap van passagiersschepen en hogesnelheidspassagiersvaartuigen gebruikmaken, met recht mogen verwachten en erop vertrouwen dat er aan boord een passend veiligheidsniveau is;
 • (3) 
  Overwegende dat de werkuitrusting en de persoonlijke beschermingsmiddelen van werknemers niet door deze richtlijn worden bestreken, aangezien de bepalingen van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (4) en de desbetreffende bepalingen van de toepasselijke bijzondere richtlijnen daarvan van toepassing zijn op het gebruik van dergelijke uitrusting op passagiersschepen die voor binnenlandse reizen worden gebruikt;
 • (4) 
  Overwegende dat het passagiersvervoer over zee tussen de lidstaten reeds is geliberaliseerd bij Verordening (EEG) nr. 4055/86 van de Raad (5); dat de toepassing van het beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer), zoals bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad (6), over enkele jaren in de gehele Gemeenschap zal zijn voltooid;
 • (5) 
  Overwegende dat het, om te komen tot een hoog veiligheidsniveau en teneinde handelsbelemmeringen op te heffen, nodig is geharmoniseerde veiligheidsnormen op een passend niveau vast te stellen voor passagiersschepen en -vaartuigen die voor binnenlandse reizen worden gebruikt; dat normen voor schepen die voor internationale reizen worden gebruikt in het kader van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) worden uitgewerkt; dat deze richtlijn procedures invoert om bij de IMO te bewerkstelligen dat de normen voor internationale reizen afgestemd worden op de normen van deze richtlijn;
 • (6) 
  Overwegende dat, zoals de Commissie in haar mededeling "Een gemeenschappelijk beleid inzake de veiligheid op zee," voorstelt, de Raad in zijn resolutie van 8 juni 1993 over een gemeenschappelijk beleid inzake de veiligheid op zee (7) en het Europees Parlement, onder meer in zijn resolutie van 27 oktober 1994 over de veiligheid op zee (8), er bij de Commissie op hebben aangedrongen zo spoedig mogelijk formele voorstellen in te dienen met betrekking tot veiligheidsvoorschriften voor passagiersschepen die op binnenlandse reizen worden gebruikt;
 • (7) 
  Overwegende dat, met name gezien de interne-marktdimensie van het passagiersvervoer over zee, een optreden op het niveau van de Gemeenschap de enige manier is om een gemeenschappelijk veiligheidsniveau voor schepen in de gehele Gemeenschap vast te stellen;
 • (8) 
  Overwegende dat, gelet op het evenredigheidsbeginsel, een richtlijn van de Raad het passende rechtsinstrument is aangezien deze een kader biedt voor de eenvormige en verplichte toepassing van veiligheidsnormen door de lidstaten, waarbij het aan elke lidstaat wordt overgelaten te besluiten welke...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.