Richtlijn 1996/67 - Toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de EG - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 21 februari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

De richtlijn is op 25†oktober†1996 gepubliceerd, is op 14†november†1996 in werking getreden en moest uiterlijk op 25†oktober†1997 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiŽle titel

Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap

officiŽle Engelstalige titel

Council Directive 96/67/EC of 15 October 1996 on access to the groundhandling market at Community airports
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1996/67
Origineel voorstel COM(1994)590 NLEN
Celex-nummer†i 31996L0067

3.

Key dates

Document 15-10-1996
Bekendmaking in Publicatieblad 25-10-1996; Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026,Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Slovenian: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 004,OJ L 272, 25.10.1996,Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Hungarian: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 004
Inwerkingtreding 14-11-1996; in werking datum publicatie + 20 zie art 24
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 25-10-1997; ten laatste zie art. 23

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31996L0067

Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 272 van 25/10/1996 blz. 0036 - 0045

RICHTLIJN 96/67/EG VAN DE RAAD van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 84, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comitť (2),

Volgens de procedure van artikel 189 C van het Verdrag (3),

 • (1) 
  Overwegende dat de Gemeenschap geleidelijk een gemeenschappelijk beleid voor het luchtvervoer tot stand heeft gebracht, teneinde de interne markt overeenkomstig artikel 7 A van het Verdrag gestalte te geven en aldus de economische en sociale vooruitgang duurzaam te bevorderen;
 • (2) 
  Overwegende dat het in artikel 59 van het Verdrag gestelde doel bestaat in opheffing van de beperkingen voor het vrij verrichten van diensten binnen de Gemeenschap; dat, overeenkomstig artikel 61 van het Verdrag, dit doel in het kader van het gemeenschappelijk vervoerbeleid moet worden verwezenlijkt;
 • (3) 
  Overwegende dat bij de Verordeningen (EEG) nr. 2407/92 (4), nr. 2408/92 (5) en nr. 2409/92 (6) deze doelstelling, wat de eigenlijke luchtvervoerdiensten betreft, is verwezenlijkt;
 • (4) 
  Overwegende dat grondafhandelingsdiensten onmisbaar zijn voor de goede werking van het luchtvervoer en een essentiŽle bijdrage leveren aan het doeltreffend gebruik van de luchtvervoerinfrastructuur;
 • (5) 
  Overwegende dat het toegankelijk maken van de grondafhandelingsmarkt zal bijdragen tot een verlaging van de exploitatiekosten van de luchtvaartmaatschappijen en de kwaliteit voor de gebruikers zal verbeteren;
 • (6) 
  Overwegende dat het in het licht van het subsidiariteitsbeginsel onontbeerlijk is dat de toegang tot de grondafhandelingsmarkt in communautair verband wordt bewerkstelligd en dat de Lid-Staten de mogelijkheid wordt gelaten om met het specifieke karakter van deze sector rekening te houden;
 • (7) 
  Overwegende dat de Commissie in haar mededeling van juni 1994 "Een betere toekomst voor de burgerluchtvaart in Europa" heeft laten weten dat zij vůůr eind 1994 een initiatief wenste te nemen om de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap te verwezenlijken; dat de Raad, in zijn resolutie van 24 oktober 1994 over de situatie van de Europese burgerluchtvaart (7), heeft bevestigd dat daarbij de door de situatie op de luchthavens gestelde eisen in aanmerking moeten worden genomen;
 • (8) 
  Overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 14 februari 1995 over de burgerluchtvaart in Europa (8) heeft gesteld dat rekening moet worden gehouden met de gevolgen van het toegankelijk maken van de grondafhandelingsmarkt voor de arbeidsomstandigheden en de veiligheid op de luchthavens van de Gemeenschap;
 • (9) 
  Overwegende dat de vrije toegang tot de grondafhandelingsmarkt verenigbaar is met de goede werking van de luchthavens in de Gemeenschap;
 • (10) 
  Overwegende dat de vrije toegang tot de grondafhandelingsmarkt geleidelijk tot stand moet worden gebracht en moet voldoen aan de eisen van de sector;
 • (11) 
  Overwegende dat voor bepaalde categorieŽn diensten de toegang tot de markt, evenals zelfafhandeling kunnen stuiten op belemmeringen in verband met veiligheid, beveiliging, capaciteit en beschikbare ruimte; dat dus het aantal dienstverleners dat deze soorten diensten mag verrichten, beperkt moet kunnen worden; dat ook zelfafhandeling beperkt moet kunnen worden; dat in dat geval de criteria voor beperking relevant, objectief, transparant en niet-discriminerend moeten zijn;
 • (12) 
  Overwegende dat het...

Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.