Verordening 1995/2610 - Wijziging van Verordening (EG) nr. 2965/94 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 10 november 1995 gepubliceerd en is op 17 november 1995 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 2610/95 van de Raad van 30 oktober 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2965/94 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 2610/95 of 30 October 1995 amending Regulation (EC) No 2965/94 setting up a Translation Centre for bodies of the European Union
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 1995/2610
Origineel voorstel COM(1995)125 NLEN
Celex-nummer i 31995R2610

3.

Key dates

Document 30-10-1995
Bekendmaking in Publicatieblad 10-11-1995; Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001,OJ L 268, 10.11.1995,Special edition in Hungarian: Chapter 01 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 01 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001,Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001,Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002
Inwerkingtreding 17-11-1995; in werking datum publicatie + 7 zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31995R2610

Verordening (EG) nr. 2610/95 van de Raad van 30 oktober 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2965/94 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Publicatieblad Nr. L 268 van 10/11/1995 blz. 0001 - 0002

VERORDENING (EG) Nr. 2610/95 VAN DE RAAD van 30 oktober 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2965/94 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Overwegende dat het de voornaamste functie van het bij Verordening (EG) nr. 2965/94 (3) opgerichte Vertaalbureau blijft, te voldoen aan de behoeften op vertaalgebied van de in die verordening vermelde organisaties en dat tot elke prijs dient te worden voorkomen dat het Bureau overbelast wordt, hetgeen een negatieve weerslag zou hebben op de werking van deze organisaties, alsmede op het voor een rationele werking van het Bureau werkelijk benodigde personeelsbestand;

Overwegende dat het streven naar een zo rationeel en gematigd mogelijk gebruik van de beschikbare middelen, dat echter niet ten koste van het vereiste niveau en de vereiste kwaliteit mag gaan, de fundamentele doelstelling van het Bureau vormt, met dien verstande dat geenszins de mogelijkheid wordt uitgesloten een beroep op de markt te doen;

Overwegende dat het noodzakelijk is de administratieve samenwerking tussen de Instellingen en organen van de Unie te versterken teneinde de werkmethoden te rationaliseren en gezamenlijk besparingen tot stand te brengen alsmede, in voorkomend geval, overbodig werk en de oprichting van kostbare parellele structuren te voorkomen;

Overwegende dat de vertaling een van de activiteitensectoren vormt waar deze interinstitutionele samenwerking kan worden versterkt;

Overwegende dat deze interinstitutionele samenwerking er met name op gericht is het Bureau in staat te stellen om op de middellange termijn de activiteiten uit te oefenen tot fusionering waarvan volgens de geldende procedures is besloten;

Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is het toepassingsgebied van de door het Bureau geleverde diensten uit te breiden opdat de Instellingen en organen van de Unie die reeds een vertaaldienst bezitten, wanneer zij overbelast zijn op vrijwillige basis een beroep op de diensten van het Bureau kunnen doen;

Overwegende dat, teneinde verwarring over de uitbreiding van de werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 2965/94 te voorkomen, in die verordening overal waar dit nodig is het woord "orgaan" moet worden vervangen door "organisatie";

Overwegende dat het Verdrag voor de vaststelling van deze verordening niet in andere bevoegdheden voorziet dan die van artikel 235,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2965/94 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Artikel 2 wordt vervangen door:

"Artikel 2 1. Het Bureau zal de nodige vertaaldiensten verrichten ten behoeve van de hierna genoemde organisaties:

 • het Europees Milieuagentschap;
 • de Europese Stichting voor opleiding;
 • het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving;
 • het Europees Bureau voor geneesmiddelenbeoordeling;
 • het Bureau voor de gezondheid en de veiligheid op het werk;
 • het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, ontwerpen en modellen);
 • de Europese politiedienst (Europol) en de Europol-Drugseenheid.

Het Bureau en elk van de bovengenoemde organisaties treffen voorzieningen voor de wijze van samenwerking.

 • 2. 
  Andere dan de in lid 1 genoemde organisaties die door de Raad zijn opgericht, kunnen gebruik maken van de diensten van het Bureau volgens met het Bureau overeen te komen...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.