Verordening 1993/339 - Controles op de overeenstemming van uit derde landen ingevoerde produkten met de op het gebied van de produktveiligheid toepasselijke voorschriften

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 17 maart 1993 tot 31 december 2009.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EEG) nr. 339/93 van de Raad van 8 februari 1993 betreffende controles op de overeenstemming van uit derde landen ingevoerde produkten met de op het gebied van de produktveiligheid toepasselijke voorschriften

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EEC) No 339/93 of 8 February 1993 on checks for conformity with the rules on product safety in the case of products imported from third countries
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 1993/339
Origineel voorstel COM(1992)466
Celex-nummer i 31993R0339

3.

Key dates

Document 08-02-1993
Bekendmaking in Publicatieblad 17-02-1993; Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012,Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 012,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 012,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012,OJ L 40, 17.2.1993
Inwerkingtreding 17-03-1993; in werking datum publicatie + 30 zie art 14
Einde geldigheid 31-12-2009; opgeheven door 32008R0765

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31993R0339

Verordening (EEG) nr. 339/93 van de Raad van 8 februari 1993 betreffende controles op de overeenstemming van uit derde landen ingevoerde produkten met de op het gebied van de produktveiligheid toepasselijke voorschriften

Publicatieblad Nr. L 040 van 17/02/1993 blz. 0001 - 0004

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 12 blz. 0081

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 12 blz. 0081

VERORDENING (EEG) Nr. 339/93 VAN DE RAAD van 8 februari 1993 betreffende controles op de overeenstemming van uit derde landen ingevoerde produkten met de op het gebied van de produktveiligheid toepasselijke voorschriften

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Overwegende dat een produkt niet in de Gemeenschap in de handel mag worden gebracht indien het niet in overeenstemming is met de erop van toepassing zijnde voorschriften; dat de Lid-Staten derhalve de overeenstemming van de produkten moeten controleren;

Overwegende dat, gelet op de opheffing van de controles aan de binnengrenzen van de Gemeenschap overeenkomstig artikel 8 A van het Verdrag, het dienstig is ervoor zorg te dragen dat elke Lid-Staat bij het verrichten van deze controles aan de buitengrenzen op vergelijkbare wijze handelt ten einde elke vorm van distorsie die aan de veiligheid en de gezondheid afbreuk kan doen, te vermijden;

Overwegende dat de douaneautoriteiten, met inachtneming van de respectieve bevoegdheden en middelen van de betrokken nationale bestuursapparaten, nauw bij het toezicht op de markt en bij de in de communautaire en nationale voorschriften ingestelde informatiesystemen dienen te worden betrokken wanneer daarmee produkten van herkomst uit derde landen zijn gemoeid;

Overwegende met name dat, wanneer de douaneautoriteiten bij de verificaties welke zij bij het in het vrije verkeer brengen van goederen verrichten constateren dat produkten kenmerken vertonen die van dien aard zijn dat een ernstig vermoeden wordt gewekt dat zij een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de gezondheid en de veiligheid opleveren, deze autoriteiten de mogelijkheid moeten hebben de vrijgave op te schorten en de voor het toezicht op de markt bevoegde nationale autoriteiten in te lichten zodat deze laatsten de passende maatregelen kunnen nemen;

Overwegende dat dit ook dient te gelden wanneer de douaneautoriteiten bij dezelfde gelegenheid constateren dat een voorgeschreven begeleidend document en/of merking ontbreken, ofschoon deze zijn voorgeschreven bij de communautaire of nationale bepalingen ter zake van de produktveiligheid die van toepassing zijn in de Lid-Staat waar de goederen voor het vrije verkeer worden aangegeven;

Overwegende dat het, ter bevordering van de doeltreffendheid en de cooerdinatie, noodzakelijk is dat de Lid-Staten de voor het toezicht op de markt bevoegde nationale autoriteit respectievelijk autoriteiten aanwijzen als de autoriteiten die in de bovenbedoelde gevallen door de douaneautoriteiten dienen te worden ingelicht;

Overwegende dat deze autoriteiten, wanneer zij aldus zijn ingelicht, zich ervan moeten kunnen vergewissen dat de betrokken produkten met de communautaire of nationale voorschriften ter zake van de produktveiligheid in overeenstemming zijn;

Overwegende evenwel dat deze autoriteiten binnen een voldoende korte termijn moeten ingrijpen in het licht van het ernstige vermoeden en van de door de Gemeenschap aangegane internationale verplichtingen, met name wat de controle op de conformiteit met de technische normen betreft;

Overwegende dat, wanneer de voor het toezicht op de markt bevoegde nationale autoriteiten binnen deze termijn geen maatregelen, waaronder conservatoire maatregelen, treffen, het in het vrije verkeer brengen van de betrokken produkten, mits alle andere invoerformaliteiten zijn vervuld, moet worden...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.