Verordening 1993/95 - Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op gemeenschappelijke luchthavens

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 22 januari 1993 gepubliceerd en is op 22 februari 1993 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EEC) No 95/93 of 18 January 1993 on common rules for the allocation of slots at Community airports
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 1993/95
Origineel voorstel COM(1990)576
Celex-nummer i 31993R0095

3.

Key dates

Document 18-01-1993
Bekendmaking in Publicatieblad 22-01-1993; Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Slovenian: Chapter 07 Volume 002,OJ L 14, 22.1.1993,Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Hungarian: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004,Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004,Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002,Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 018
Inwerkingtreding 22-02-1993; in werking datum publicatie + 31 zie art 15
30-07-2005; Gedeeltelijke toepassing zie 32004R0793
Deadline 31-07-2021; zie art 10a.5
30-10-2021; zie art 10a.3
31-12-2021; zie art 10a.5
21-02-2022; zie art 12a.2
26-03-2022; zie art 10a.3
29-10-2022; zie art 10a.3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31993R0095

Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens

Publicatieblad Nr. L 014 van 22/01/1993 blz. 0001 - 0006

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 7 Deel 4 blz. 0188

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 7 Deel 4 blz. 0188

VERORDENING (EEG) Nr. 95/93 VAN DE RAAD van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 84, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat er een toenemend gebrek aan evenwicht is tussen het zich uitbreidende luchtverkeer in Europa en de beschikbaarheid van passende luchthaveninfrastructuur om aan deze vraag te voldoen; dat een groeiend aantal luchthavens in de Gemeenschap dan ook met overbelasting te kampen heeft;

Overwegende dat de toewijzing van "slots" op overbelaste luchthavens moet zijn gebaseerd op onpartijdige, doorzichtige en niet-discriminerende regels;

Overwegende dat onpartijdigheid het beste wordt gewaarborgd wanneer het besluit om een luchthaven te cooerdineren door de voor die luchthaven verantwoordelijke Lid-Staat wordt genomen op grond van objectieve criteria;

Overwegende dat het, ten einde de exploitatie te vergemakkelijken, onder bepaalde voorwaarden wenselijk is dat een Lid-Staat een luchthaven als gecooerdineerd moet kunnen bestempelen, mits aan de beginselen van doorzichtigheid, onpartijdigheid en niet-discriminatie wordt voldaan;

Overwegende dat de voor de gecooerdineerde luchthaven verantwoordelijke Lid-Staat een cooerdinator moet aanstellen wiens onpartijdigheid boven alle twijfel verheven is;

Overwegende dat de doorzichtigheid van informatie een essentiële voorwaarde is voor een objectieve procedure voor de toewijzing van "slots";

Overwegende dat de beginselen waarop het huidige systeem van toewijzing van "slots" is gebaseerd de grondslag van deze verordening kunnen vormen, mits dit systeem gelijke tred houdt met nieuwe ontwikkelingen op vervoergebied in de Gemeenschap;

Overwegende dat het beleid van de Gemeenschap volgens Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes (4) is gericht op vergemakkelijking van mededinging en stimulering van toegang tot de markt, en dat deze doelstellingen vragen om belangrijke steun voor luchtvaartmaatschappijen die diensten willen gaan onderhouden op intracommunautaire routes;

Overwegende dat het huidige systeem voorziet in historische rechten;

Overwegende dat ook nieuwe gegadigden toegang tot de markt van de Gemeenschap moeten kunnen krijgen;

Overwegende dat het nodig is onder welbepaalde voorwaarden te voorzien in bijzondere bepalingen voor de handhaving van adequate binnenlandse luchtdiensten naar nationale gebieden;

Overwegende dat tevens situaties moeten worden vermeden waarin door een gebrek aan beschikbare "slots" de voordelen van liberalisatie ongelijk zijn verdeeld en de mededinging wordt geschaad;

Overwegende dat het wenselijk is dat een zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande "slots" om de bovengenoemde doelstellingen te bereiken;

Overwegende dat het wenselijk is dat derde landen de maatschappijen van de Gemeenschap een gelijkwaardige behandeling geven;

Overwegende dat de toepassing van deze verordening geen afbreuk mag doen aan de mededingingsregels van het Verdrag, inzonderheid de artikelen 85 en 86;

Overwegende dat het Koninkrijk Spanje en het Verenigd Koninkrijk op 2 december 1987 in Londen in een gezamenlijke verklaring van hun ministers van Buitenlandse Zaken regelingen zijn...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.