Verordening 1992/900 - Wijziging van Verordening (EEG) nr. 3677/90 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 13 april 1992 tot 18 augustus 2005.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EEG) nr. 900/92 van de Raad van 31 maart 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3677/90 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EEC) No 900/92 of 31 March 1992 amending Regulation (EEC) No 3677/90 laying down measures to be taken to discourage the diversion of certain substances to the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 1992/900
Origineel voorstel COM(1991)455 NLEN
Celex-nummer i 31992R0900

3.

Key dates

Document 31-03-1992
Bekendmaking in Publicatieblad 10-04-1992; Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002,OJ L 96, 10.4.1992,Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 011,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 011,Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002
Inwerkingtreding 13-04-1992; in werking datum publicatie + 3 zie art 2
01-01-1993; Toepassing zie art 2
Einde geldigheid 18-08-2005; stilzwijgende opheffing door 32005R0111

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31992R0900

Verordening (EEG) nr. 900/92 van de Raad van 31 maart 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3677/90 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

Publicatieblad Nr. L 096 van 10/04/1992 blz. 0001 - 0006

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 11 blz. 0027

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 11 blz. 0027

VERORDENING (EEG) Nr. 900/92 VAN DE RAAD van 31 maart 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3677/90 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 3677/90 (1) maatregelen zijn vastgesteld om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen;

Overwegende dat de aard van het misbruik aan snelle verandering onderhevig is en men op internationaal vlak de mening is toegedaan dat de bij artikel 12 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, hierna "VN-Verdrag" te noemen, bedoelde procedures dienen te worden versterkt ten einde het misbruik van deze stoffen doeltreffend te bestrijden;

Overwegende dat de Commissie en zeven Lid-Staten hebben deelgenomen aan het werk van de CATF (Chemical Action Task Force), ingesteld door de Economische Topconferentie van Houston (de G-7) op 10 juli 1990, ten einde doeltreffende procedures te ontwikkelen ter voorkoming van het misbruik van precursoren en essentiële chemicaliën voor illegale produktie van verdovende middelen; dat tijdens de gehele duur van deze werkzaamheden een volledige communautaire cooerdinatie en nauw overleg met de vertegenwoordigers van handel en industrie hebben plaatsgevonden;

Overwegende dat het eindverslag van de CATF door de Economische topconferentie van Londen (de G-7) op 15 juli 1991 is goedgekeurd;

Overwegende dat dit eindverslag, waarin wordt erkend dat het VN-Verdrag het basisinstrument is voor internationale samenwerking ter zake, een aantal aanbevelingen bevat ter versterking van de op basis van dit Verdrag genomen nationale en internationale maatregelen;

Overwegende dat een aantal aanbevelingen van de CATF betrekking hebben op maatregelen die niet bestreken worden door Verordening (EEG) nr. 3677/90, met name bepaalde voorwaarden voor de uitvoer van chemische stoffen en de uitbreiding van het aantal stoffen die aan internationaal toezicht zijn onderworpen, alsook een nieuw registratiestelsel, waarbij deze stoffen in drie categorieën worden ingedeeld waarvoor telkens aan de aard van de betrokken produkten aangepaste controlemaatregelen gelden; dat inzonderheid de produkten van categorie 3, waarin een omvangrijke legale handel bestaat, slechts aan uitvoervergunningsregelingen moeten worden onderworpen indien zij bestemd zijn voor bepaalde gevoelige landen, zulks om de controlelast niet nodeloos te verzwaren; dat voorts in het verslag van de CATF wordt aanbevolen de internationale samenwerking te versterken door de sluiting van bilaterale overeenkomsten, in het bijzonder tussen de gebieden welke de geregistreerde stoffen uitvoeren en die welke deze invoeren;

Overwegende dat het belangrijk is dat de Gemeenschap met name in verband met haar betrokkenheid bij het werk van de CATF de goedgekeurde aanbevelingen ten uitvoer legt en zoveel mogelijk bijdraagt tot de internationale samenwerking op dit gebied;

Overwegende dat ingevolge het VN-Verdrag aan de Commissie voor Verdovende Middelen van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties de wijzigingen van de tabellen I en II van de...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.