Richtlijn 1991/308 - Voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 20 juli 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

De richtlijn was geldig van 13†juni†1991 tot 14†december†2005 en moest uiterlijk op 1†januari†1993 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

OfficiŽle titel Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld
Origineel voorstel COM(1990)106
interinstitutioneel nummer†i 1990/0254(SYN)
EURlex-code†i 31991L0308
Rechtsinstrument Richtlijn
Gericht aan Lidstaten Europese Unie
Datum besluit 10-06-1991
Datum bekendmaking†i 28-06-1991
Datum inwerkingtreding†i 13-06-1991; in werking datum kennisgeving
Datum uiterste omzetting 01-01-1993
Datum einde geldigheid 14-12-2005; opgeheven door 32005L0060

3.

Wettekst

Avis juridique important

|

4.

31991L0308

Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld

Publicatieblad Nr. L 166 van 28/06/1991 blz. 0077 - 0083

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 10 Deel 1 blz. 0068

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 10 Deel 1 blz. 0068

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld (91/308/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 57, lid 2, eerste en derde zin, en op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

In samenwerking met het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comitť (3),

Overwegende dat, wanneer kredietinstellingen en financiŽle instellingen worden gebruikt voor het witwassen van de opbrengsten van criminele activiteiten, hierna genoemd "witwassen van geld", de soliditeit en stabiliteit van de betrokken instelling en het vertrouwen in het financiŽle stelsel als geheel ernstig in gevaar kunnen komen, zodat het vertrouwen van het publiek verloren gaat;

Overwegende dat het ontbreken van communautaire maatregelen tegen het witwassen van geld voor de Lid-Staten aanleiding kan zijn om, ter bescherming van hun financiŽle stelsel, maatregelen te treffen die met de voltooiing van de interne markt onverenigbaar kunnen zijn; dat, ter vergemakkelijking van hun criminele activiteiten, degenen die geld witwassen, van de liberalisering van het kapitaalverkeer en van het verrichten van financiŽle diensten, die inherent is aan de geÔntegreerde financiŽle ruimte, kunnen trachten te profiteren, indien niet op communautair niveau bepaalde coŲrdinerende maatregelen worden genomen;

Overwegende dat het witwassen van de opbrengsten van criminele activiteiten op de groei van de georganiseerde misdaad in het algemeen en van de handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen in het bijzonder onmiskenbaar van invloed is; dat het besef toeneemt dat bestrijding van het witwassen van geld ťťn van de meest doeltreffende middelen is om deze categorie van criminele activiteiten, welke voor de samenleving in de Lid-Staten een bijzondere bedreiging vormt, tegen te gaan;

Overwegende dat het witwassen van geld voornamelijk moet worden bestreden met strafrechtelijke middelen en in het kader van internationale samenwerking tussen gerechtelijke en tussen politieautoriteiten, zoals deze op het gebied van verdovende middelen en psychotrope stoffen geregeld is bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, dat op 19 december 1988 in Wenen werd aangenomen, hierna "het Verdrag van Wenen" genoemd, en dat tot alle criminele activiteiten is uitgebreid bij het Verdrag van de Raad van Europa betreffende witwassen, opsporing, inbeslagneming en confiscatie van vruchten van criminele activiteiten, dat op 8 november 1990 te Straatsburg voor ondertekening is opengesteld;


Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.