Verordening 1990/3677 - Maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 1 januari 1991 tot 18 augustus 2005.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EEG) nr. 3677/90 van de Raad van 13 december 1990 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EEC) No 3677/90 of 13 December 1990 laying down measures to be taken to discourage the diversion of certain substances to the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 1990/3677
Origineel voorstel COM(1990)215 NLEN
Celex-nummer i 31990R3677

3.

Key dates

Document 13-12-1990
Bekendmaking in Publicatieblad 20-12-1990; Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010,Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001,OJ L 357, 20.12.1990
Inwerkingtreding 01-01-1991; in werking zie art 12
01-07-1991; Toepassing zie art 12
Einde geldigheid 18-08-2005; opgeheven door 32005R0111

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31990R3677

Verordening (EEG) nr. 3677/90 van de Raad van 13 december 1990 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

Publicatieblad Nr. L 357 van 20/12/1990 blz. 0001 - 0005

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 10 blz. 0026

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 10 blz. 0026

VERORDENING (EEG) Nr. 3677/90 VAN DE RAAD van 13 december 1990 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, en met name op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat op 19 december 1988 te Wenen het Verdrag van de Verenigde Naties is goedgekeurd tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, hierna "VN-Verdrag" te noemen ; dat dit Verdrag deel uitmaakt van de wereldwijde inspanningen om het drugmisbruik te bestrijden ; dat de Gemeenschap aan de onderhandelingen over dit Verdrag heeft deelgenomen en haar politieke bereidheid heeft getoond om binnen de grenzen van haar bevoegdheden op te treden;

Overwegende dat het VN-Verdrag een artikel 12 bevat inzake de handel in precursoren, dat wil zeggen stoffen die veelvuldig worden gebruikt bij de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen ; dat de uitvoering van dit artikel een bijdrage van de industrielanden is aan de inspanningen die anderzijds worden gevraagd van de drugsproducerende landen die over het algemeen veel armer zijn dan eerstgenoemde landen ; dat de bepalingen inzake de handel in dergelijke precursoren van invloed zijn op de douanevoorschriften van de Gemeenschap ; dat op grond hiervan het VN-Verdrag op 8 juni 1989 namens de Gemeenschap werd ondertekend ; dat op grond hiervan de Raad op 22 oktober 1990 heeft besloten dit Verdrag te sluiten ; dat het derhalve dienstig is deze politieke wil concreet gestalte te geven door het opstellen van communautaire voorschriften voor de handel tussen de Gemeenschap en derde landen;

Overwegende dat in artikel 12 van het VN-Verdrag wordt uitgegaan van een systeem van toezicht op de handel in de betrokken stoffen ; dat het grootste deel van de handel in deze stoffen legaal is ; dat de bescheiden bij en een eventuele etikettering van de zendingen van deze stoffen voldoende duidelijk moeten zijn ; dat het voorts van belang is de bevoegde autoriteiten niet alleen de nodige middelen te geven om op te treden, maar ook, in de geest van het VN-Verdrag, mechanismen in het leven te roepen die berusten op een nauwe samenwerking met de deelnemers aan het handelsverkeer en op het opzetten van methodes om gegevens te verzamelen;

Overwegende dat een systeem van voorafgaande kennisgeving over zendingen van bepaalde stoffen met onder bepaalde omstandigheden een verbod op de betrokken verrichtingen voor deze situatie het meest geschikt lijkt ; dat verscheidene landen met een dergelijke aanpak reeds zeer positieve resultaten hebben behaald;

Overwegende dat de bevoegde autoriteiten in de Lid-Staten over vergelijkbare mogelijkheden tot optreden moeten beschikken ; dat het derhalve onontbeerlijk is op communautair niveau gemeenschappelijke doelstellingen ter zake vast te stellen ; dat dit aspect van wezenlijk belang is in het licht van de verwezenlijking van de interne markt en de homogene toepassing van de vastgestelde regels ; dat het in dit verband eveneens van belang is dat elke Lid-Staat sancties instelt met een voldoende afschrikkende werking;

Overwegende dat het van belang is mechanismen voor administratieve samenwerking op te zetten, zowel binnen de Gemeenschap als met derde landen die eveneens partij zijn bij het VN-Verdrag ; dat men zich in dit verband, wat de bevoegde autoriteiten in de...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.