Richtlijn 1985/433 - Onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het terrein van de farmacie, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging voor bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch gebied

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 19 september 1985 tot 19 oktober 2007 en moest uiterlijk op 1 oktober 1987 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 85/433/EEG van de Raad van 16 september 1985 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het terrein van de farmacie, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging voor bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch gebied

officiële Engelstalige titel

Council Directive 85/433/EEC of 16 September 1985 concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in pharmacy, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment relating to certain activities in the field of pharmacy
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1985/433
Origineel voorstel COM(1981)4
Celex-nummer i 31985L0433

3.

Key dates

Document 16-09-1985
Bekendmaking in Publicatieblad 24-09-1985; OJ L 253, 24.9.1985,Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Spanish: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Hungarian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 16 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 16 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001
Inwerkingtreding 19-09-1985; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 19-10-2007; opgeheven door 32005L0036
Omzetting 01-10-1987; zie art. 19
Kennisgeving 19-09-1985

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31985L0433

Richtlijn 85/433/EEG van de Raad van 16 september 1985 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het terrein van de farmacie, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging voor bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch gebied

Publicatieblad Nr. L 253 van 24/09/1985 blz. 0037 - 0042

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 16 Deel 1 blz. 0082

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 06 Deel 3 blz. 0028

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 16 Deel 1 blz. 0082

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 06 Deel 3 blz. 0028

*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 16 september 1985

inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het terrein van de farmacie, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging voor bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch gebied

(85/433/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 49 en 57,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat krachtens het Verdrag ieder verschil in behandeling op grond van nationaliteit inzake vestiging en het verrichten van diensten sedert het einde van de overgangsperiode is verboden; dat het aldus verwezenlijkte beginsel van gelijke behandeling als eigen onderdanen met name ook van toepassing is op de afgifte van een vergunning die eventueel vereist is voor de toegang tot bepaalde werkzaamheden alsmede op de inschrijving of aansluiting bij beroeps- of bedrijfsorganisaties;

Overwegende dat het evenwel dienstig lijkt een aantal bepalingen vast te stellen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging;

Overwegende dat de Lid-Staten krachtens artikel 54, lid 3, sub h), van het Verdrag geen enkele vorm van steun mogen verlenen waardoor de vestigingsvoorwaarden kunnen worden vervalst;

Overwegende dat artikel 57, lid 1, van het Verdrag de vaststelling voorschrijft van richtlijnen inzake de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels;

Overwegende dat het, gezien de verschillen die thans in de Lid-Staten bestaan tussen de opleidingen op het terrein van de farmacie, noodzakelijk is bepaalde cooerdinatievoorschriften vast te stellen die het de Lid-Staten mogelijk dienen te maken over te gaan tot de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels; dat deze cooerdinatie geschiedt bij Richtlijn 85/432/EEG van de Raad van 16 september 1985 inzake de cooerdinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch gebied (4);

Overwegende dat voor de toegang tot bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch gebied in bepaalde Lid-Staten naast het verkrijgen van een diploma, certificaat of andere titel, aanvullende beroepservaring wordt vereist; dat het, aangezien er tussen de Lid-Staten op dit vlak nog geen convergentie bestaat, ten einde moeilijkheden te ondervangen wenselijk is een passende praktijkervaring van gelijke duur in een andere Lid-Staat als genoegzame voorwaarde te erkennen;

Overwegende dat in het kader van hun nationaal beleid op het gebied van de volksgezondheid dat er met name op is gericht te zorgen voor een bevredigende verstrekking van geneesmiddelen over hun gehele grondgebied, sommige Lid-Staten het aantal nieuwe apotheken die kunnen worden opgericht, beperken, terwijl andere Lid-Staten geen bepalingen van dien aard hebben aangenomen; dat het derhalve voorbarig is te bepalen dat de rechtsgevolgen van de erkenning van diploma's, certificaten en andere titels op het terrein van de farmacie zich ook moeten uitstrekken tot de uitoefening van de...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.