Verordening 1983/2001 - Wijziging en bijwerking van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de EG verplaatsen en van Verordening (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 1 juli 1982 tot 1 februari 1997.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EEG) nr. 2001/83 van de Raad van 2 juni 1983 tot wijziging en bijwerking van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen en van Verordening (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EEC) No 2001/83 of 2 June 1983 amending and updating Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and also amending and updating Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 1983/2001
Origineel voorstel COM(1982)823
Celex-nummer i 31983R2001

3.

Key dates

Document 02-06-1983
Bekendmaking in Publicatieblad 22-08-1983; Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 003,OJ L 230, 22.8.1983,Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 003,Special edition in Spanish: Chapter 05 Volume 003,Special edition in Portuguese: Chapter 05 Volume 003
Inwerkingtreding 01-07-1982; Toepassing zie art 3
22-08-1983; in werking datum publicatie zie art 3
Einde geldigheid 01-02-1997; stilzwijgende opheffing door 31997R0118

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31983R2001

Verordening (EEG) nr. 2001/83 van de Raad van 2 juni 1983 tot wijziging en bijwerking van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen en van Verordening (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 TEKST VAN DE BIJLAGEN ZIE DOKUMENTEN NRS 383R2001(01) EN 383R2001(02)

Publicatieblad Nr. L 230 van 22/08/1983 blz. 0006 - 0210

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 5 Deel 3 blz. 0013

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 05 Deel 3 blz. 0053

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 5 Deel 3 blz. 0013

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 05 Deel 3 blz. 0053

++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 2001/83 VAN DE RAAD

van 2 juni 1983

tot wijziging en bijwerking van Verordening ( EEG ) nr . 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen , alsmede op hun gezinsleden , die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen en van Verordening ( EEG ) nr . 574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening ( EEG ) nr . 1408/71

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 2 , 7 , 51 en 235 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ) ,

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr . 1390/81 ( 3 ) Verordening ( EEG ) nr . 1408/71 ( 4 ) betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen , die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen , is uitgebreid tot de zelfstandigen en hun gezinsleden ;

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr . 3795/81 ( 5 ) Verordening ( EEG ) nr . 574/72 ( 6 ) waarbij de wijze van toepassing van Verordening ( EEG ) nr . 1408/71 is vastgesteld , is uitgebreid tot zelfstandigen en hun gezinsleden ;

Overwegende dat deze uitbreiding op 1 juli 1982 in werking is getreden ; dat tussen de vaststelling van Verordening ( EEG ) nr . 1390/81 en deze datum bij Verordening ( EEG ) nr . 2793/81 ( 7 ) wijzigingen in de Verordeningen ( EEG ) nr . 1408/71 en nr . 574/72 zijn aangebracht ;

Overwegende dat deze wijzigingen in de tekst van Verordening ( EEG ) nr . 1408/71 zijn aangebracht in de versie zoals deze gold op de datum van de vaststelling daarvan en dat derhalve geen rekening is gehouden met de bij Verordening ( EEG ) nr . 1390/81 aangebrachte wijzigingen ;

Overwegende met name dat als gevolg van de inwerkingtreding van Verordening ( EEG ) nr . 1390/81 Verordening ( EEG ) nr . 1408/71 een nieuwe bijlage I bevat en dat de overige bijlagen dientengevolge opnieuw zijn genummerd ; dat daarmee rekening dient te worden gehouden met betrekking tot de bij Verordening ( EEG ) nr . 2793/81 aangebrachte wijzigingen ; dat voor zover nodig ook moet worden aangegeven of deze wijzigingen eveneens de zelfstandigen betreffen ; dat zulks het geval is voor het bepaalde in artikel 1 , punt 2 , punt 6 , b ) , tweede streepje , en punt 6 , g ) , tweede streepje , van deze laatste verordening ;

Overwegende dat het de voorkeur verdient in de Italiaanse versie van de Verordeningen ( EEG ) nr . 1408/71 en nr . 574/72 respectievelijk de termen " lavoratori subordinati " en " lavoratori autonomi " te gebruiken in plaats van " lavoratori salariati " en " lavoratori non salariati " ;

Overwegende dat er derhalve aanleiding bestaat in de Verordeningen ( EEG ) nr . 1408/71 en nr . 574/72 de nodige correcties aan te brengen ;

Overwegende dat het noodzakelijk is correcties aan te brengen in bijlage 2 , hoofdstuk C , paragraaf 1 , en in bijlage 10 , hoofdstuk C , paragrafen 2 en 3 , van Verordening ( EEG ) nr . 574/72 ;

Overwegende dat duidelijkheidshalve bovendien dient te worden overgegaan tot de bijwerking van de...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.