Richtlijn 1983/349 - Zevende Richtlijn 83/349/EEG op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g) van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 29 juni 1983 tot 18 juli 2013 en moest uiterlijk op 31 december 1987 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Zevende Richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g) van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening

officiële Engelstalige titel

Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on the Article 54 (3) (g) of the Treaty on consolidated accounts
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1983/349
Origineel voorstel COM(1976)170
Celex-nummer i 31983L0349

3.

Key dates

Document 13-06-1983
Bekendmaking in Publicatieblad 18-07-1983; Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001,OJ L 193, 18.7.1983,Special edition in Spanish: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 001
Inwerkingtreding 29-06-1983; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 18-07-2013; opgeheven door 32013L0034
Omzetting 31-12-1987; zie art. 49
Kennisgeving 29-06-1983

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31983L0349

Zevende Richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g) van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Publicatieblad Nr. L 193 van 18/07/1983 blz. 0001 - 0017

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 17 Deel 1 blz. 0059

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 17 Deel 1 blz. 0119

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 17 Deel 1 blz. 0059

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 17 Deel 1 blz. 0119

++++

ZEVENDE RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 13 juni 1983

op de grondslag van artikel 54 , lid 3 , sub g ) van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening

( 83/349/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 54 , lid 3 , sub g ) ,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ) ,

Overwegende dat de Raad op 25 juli 1978 Richtlijn 78/660/EEG ( 4 ) heeft aangenomen , welke richtlijn de coordinatie beoogt van de nationale wetgevingen inzake de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen ; dat een groot aantal vennootschappen deel uitmaakt van een geheel van ondernemingen ; dat een geconsolideerde jaarrekening moet worden opgesteld om de financiële informatie over een dergelijk geheel van ondernemingen ter kennis van aandeelhouders en derden te brengen ; dat daarom coordinatie van de nationale wetgevingen inzake geconsolideerde jaarrekeningen nodig is , ten einde de doelstellingen inzake vergelijkbaarheid en gelijkwaardigheid van deze informatie te verwezenlijken ;

Overwegende dat , om te kunnen vaststellen onder welke voorwaarden consolidatie verplicht is , niet alleen rekening moet worden gehouden met de gevallen waarin de zeggenschap berust op een meerderheid van de stemrechten , maar ook met de gevallen waarin de zeggenschap berust op overeenkomsten , wanneer die zijn toegestaan ; dat de Lid-Staten waar zulks zich voordoet , voorts in staat moeten worden gesteld het geval te regelen waarin , in bepaalde omstandigheden , de daadwerkelijke uitoefening van de zeggenschap is geconstateerd op basis van een minderheidsdeelneming ; dat tenslotte de Lid-Staten de mogelijkheid moeten krijgen het geval te regelen van een geheel van ondernemingen die onderling op voet van gelijkheid staan ;

Overwegende dat de coordinatie op het gebied van de geconsolideerde jaarrekening tot doel heeft de met kapitaalvennootschappen verbonden belangen te beschermen ; dat zulks meebrengt dat er in beginsel een geconsolideerde jaarrekening moet worden opgesteld wanneer een dergelijke vennootschap deel uitmaakt van een geheel van ondernemingen en dat de opstelling van een geconsolideerde jaarrekening verplicht is , althans wanneer die vennootschap een moederonderneming is ; dat daarenboven het belang van een volledige informatie vergt dat een dochteronderneming , wanneer zij zelf moederonderneming is , een geconsolideerde jaarrekening opstelt ; dat een dergelijke moederonderneming kan en onder bepaalde voorwaarden zelfs moet worden vrijgesteld van de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen , mits aandeelhouders en derden voldoende worden beschermd ;

Overwegende dat voor een geheel van ondernemingen dat een bepaalde omvang niet overschrijdt , een vrijstelling van de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen op haar plaats kan zijn ; dat derhalve bovengrenzen voor een dergelijke vrijstelling moeten worden vastgesteld ; dat dit inhoudt dat de Lid-Staten kunnen bepalen dat overschrijding van de grenswaarde van slechts één der drie criteria voldoende is om de vrijstelling niet toe te passen , dan wel lagere grenswaarden kunnen invoeren dan die welke in die richtlijn zijn voorgeschreven ;

Overwegende dat de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.