Richtlijn 1983/349 - Zevende Richtlijn 83/349/EEG op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g) van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 18 juli 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

De richtlijn was geldig van 29 juni 1983 tot 18 juli 2013 en moest uiterlijk op 31 december 1987 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

Officiële titel Zevende Richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g) van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening
Origineel voorstel COM(1976)170
interinstitutioneel nummer i 1976/1011(CNS)
EURlex-code i 31983L0349
Rechtsinstrument Richtlijn
Gericht aan Lidstaten Europese Unie
Datum besluit 13-06-1983
Datum bekendmaking i 18-07-1983
Datum inwerkingtreding i 29-06-1983; in werking datum kennisgeving
Datum uiterste omzetting 31-12-1987
Datum einde geldigheid 18-07-2013; opgeheven door 32013L0034

3.

Wettekst

Avis juridique important

|

4.

31983L0349

Zevende Richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g) van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Publicatieblad Nr. L 193 van 18/07/1983 blz. 0001 - 0017

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 17 Deel 1 blz. 0059

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 17 Deel 1 blz. 0119

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 17 Deel 1 blz. 0059

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 17 Deel 1 blz. 0119

++++

ZEVENDE RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 13 juni 1983

op de grondslag van artikel 54 , lid 3 , sub g ) van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening

( 83/349/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 54 , lid 3 , sub g ) ,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ) ,

Overwegende dat de Raad op 25 juli 1978 Richtlijn 78/660/EEG ( 4 ) heeft aangenomen , welke richtlijn de coordinatie beoogt van de nationale wetgevingen inzake de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen ; dat een groot aantal vennootschappen deel uitmaakt van een geheel van ondernemingen ; dat een geconsolideerde jaarrekening moet worden opgesteld om de financiële informatie over een dergelijk geheel van ondernemingen ter kennis van aandeelhouders en derden te brengen ; dat daarom coordinatie van de nationale wetgevingen inzake geconsolideerde jaarrekeningen nodig is , ten einde de doelstellingen inzake vergelijkbaarheid en gelijkwaardigheid van deze informatie te verwezenlijken ;

Overwegende dat , om te kunnen vaststellen onder welke voorwaarden consolidatie verplicht is , niet alleen rekening moet worden gehouden met de gevallen waarin de zeggenschap berust op een meerderheid van de stemrechten , maar ook met de gevallen waarin de zeggenschap berust op overeenkomsten , wanneer die zijn toegestaan ; dat de Lid-Staten waar zulks zich voordoet , voorts in staat moeten worden gesteld het geval te regelen waarin , in bepaalde omstandigheden , de daadwerkelijke uitoefening van de zeggenschap is geconstateerd op basis van een minderheidsdeelneming ; dat tenslotte de Lid-Staten de mogelijkheid moeten krijgen het geval te regelen van een geheel van ondernemingen die onderling op voet van gelijkheid staan ;


Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.