Verordening 1979/234 - Procedure voor aanpassingen van de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief voor landbouwprodukten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 12 februari 1979 tot 31 december 2013.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EEG) nr. 234/79 van de Raad van 5 februari 1979 inzake de procedure voor aanpassingen van de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief voor landbouwprodukten

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EEC) No 234/79 of 5 February 1979 on the procedure for adjusting the Common Customs Tariff nomenclature used for agricultural products
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 1979/234
Origineel voorstel COM(1978)253 EN
Celex-nummer i 31979R0234

3.

Key dates

Document 05-02-1979
Bekendmaking in Publicatieblad 09-02-1979; Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004,Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010,Special edition in Greek: Chapter 02 Volume 007,Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004,Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010,Special edition in Spanish: Chapter 03 Volume 015,Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004,Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004,Special edition in Hungarian: Chapter 03 Volume 004,Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004,Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004,Special edition in Portuguese: Chapter 03 Volume 015,Special edition in Slovenian: Chapter 03 Volume 004,Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004,OJ L 34, 9.2.1979
Inwerkingtreding 12-02-1979; in werking datum publicatie +3 zie art 3
Einde geldigheid 31-12-2013; opgeheven door 32013R1308

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31979R0234

Verordening (EEG) nr. 234/79 van de Raad van 5 februari 1979 inzake de procedure voor aanpassingen van de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief voor landbouwprodukten

Publicatieblad Nr. L 034 van 09/02/1979 blz. 0002 - 0003

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 02 Deel 7 blz. 0058

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 15 blz. 0131

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 15 blz. 0131

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 10 blz. 0173

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 10 blz. 0173

++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 234/79 VAN DE RAAD

van 5 februari 1979

inzake de procedure voor aanpassingen van de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief voor landbouwprodukten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 827/68 van de Raad van 28 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten voor bepaalde in bijlage II van het Verdrag vermelde produkten ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1117/78 ( 2 ) , inzonderheid op artikel 6 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 3 ) ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 4 ) ,

Overwegende dat produkten waarvoor verschillende belastingen bij invoer gelden , in de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief afzonderlijk moeten worden omschreven , ten einde een juiste toepassing van de belastingen bij invoer te verzekeren ; dat daartoe in de meeste basisverordeningen voor landbouwprodukten specifieke bepalingen inzake andere belastingen bij invoer dan douanerechten zijn opgenomen ;

Overwegende dat in Verordening ( EEG ) nr . 2358/71 van de Raad van 26 oktober 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad ( 5 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1346/78 ( 6 ) , en in Verordening ( EEG ) nr . 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit ( 7 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1766/78 ( 8 ) , dergelijke bepalingen dienen te worden opgenomen ;

Overwegende dat de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief berust op de nomenclatuur van de Internationale Douaneraad ; dat de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief niet alleen moet worden aangepast in verband met de wijzigingen van de nomenclatuur van de Internationale Douaneraad , maar met name ook om de versies in de verschillende talen met elkaar in overeenstemming te brengen ; dat , zelfs indien dergelijke aanpassing van technische aard zijn en geen invloed hebben op de douanerechten , zij in bepaalde gevallen moeten worden ingevoerd middels op artikel 43 van het Verdrag gebaseerde verordeningen ;

Overwegende dat de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief in talrijke verordeningen van de Raad wordt gebruikt als een middel om verschillende categorieën goederen te onderscheiden en om produkten te omschrijven ;

Overwegende dat wijzigingen in de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief aanpassingen van de tekst van de verordeningen noodzakelijk kunnen maken ;

Overwegende dat de betrokken verordeningen volgens de bestaande procedures niet altijd snel genoeg kunnen worden aangepast ; dat het , gezien het technische karakter van de betrokken aanpassingen , wenselijk is te bepalen dat deze , na raadpleging van het Comité Nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief , kunnen worden aangebracht volgens de procedure van artikel 38 van Verordening nr . 136/66/EEG van de Raad van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten ( 9 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1562/78 ( 10 ) , of de daarmee overeenstemmende bepalingen van de...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.