Richtlijn 1978/660 - Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 18 juli 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

De richtlijn was geldig van 31 juli 1978 tot 18 juli 2013 en moest uiterlijk op 30 juli 1980 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

Officiële titel Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen
Origineel voorstel COM(1971)1232
interinstitutioneel nummer i 1971/1012(CNS)
EURlex-code i 31978L0660
Rechtsinstrument Richtlijn
Gericht aan Lidstaten Europese Unie
Datum besluit 25-07-1978
Datum bekendmaking i 14-08-1978
Datum inwerkingtreding i 31-07-1978; in werking datum kennisgeving
Datum uiterste omzetting 30-07-1980
Datum einde geldigheid 18-07-2013; opgeheven door 32013L0034

3.

Wettekst

Avis juridique important

|

4.

31978L0660

Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen

Publicatieblad Nr. L 222 van 14/08/1978 blz. 0011 - 0031

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 17 Deel 1 blz. 0017

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 06 Deel 2 blz. 0017

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 17 Deel 1 blz. 0017

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 17 Deel 1 blz. 0055

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 17 Deel 1 blz. 0055

++++

VIERDE RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 25 juli 1978

op de grondslag van artikel 54 , lid 3 , sub g ) , van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen

( 78/660/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 54 , lid 3 , sub g ) ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat de coordinatie van de nationale voorschriften inzake de indeling en de inhoud van de jaarrekening en het jaarverslag , de waarderingsmethoden , alsmede de openbaarmaking van deze stukken , met name voor wat betreft de naamloze vennootschap en de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van bijzonder belang is voor de bescherming van de deelnemers in deze vennootschappen en van derden ;

Overwegende dat de coordinatie van de desbetreffende voorschriften voor de vennootschappen van voormelde rechtsvormen tegelijkertijd moet plaatsvinden aangezien hun werkzaamheid vaak de grenzen van het nationale grondgebied overschrijdt en door hen aan derden geen andere waarborg wordt geboden dan het vermogen van de vennootschap ; dat voorts in artikel 2 , lid 1 , sub f ) , van Richtlijn 68/151/EEG ( 3 ) de noodzaak en het dringende karakter van deze coordinatie werden erkend en bevestigd ;

Overwegende dat het bovendien nodig is dat in de Gemeenschap gelijkwaardige juridische minimumvereisten worden vastgesteld inzake de omvang van de door concurrerende vennootschappen openbaar te maken financiële gegevens ;

Overwegende dat de jaarrekening een getrouw beeld moet geven van het vermogen , de financiële positie en het resultaat van de vennootschap ; dat te dien einde voor de opstelling van de balans en de winst - en verliesrekening schema's moeten worden voorgeschreven en dat de minimuminhoud van de toelichting alsmede van het jaarverslag moet worden vastgesteld ; dat echter aan bepaalde vennootschappen , wegens hun gering economisch en sociaal belang , afwijkingen kunnen worden toegestaan ;


Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.