Brief regering; Europese regelgeving inzake biologische teelt in de glastuinbouw - Glastuinbouw

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 32627 - (Glas)tuinbouw.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Glastuinbouw; Brief regering; Europese regelgeving inzake biologische teelt in de glastuinbouw
Document­datum 04-07-2011
Publicatie­datum 05-07-2011
Nummer KST326272
Kenmerk 32627, nr. 2
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 627

Glastuinbouw

Nr. 2

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2011

De vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en innovatie heeft mij verzocht haar te informeren over mijn inzet in Brussel ten aanzien van de Europese regelgeving betreffende biologische teelt in de glastuinbouw.

De Europese Commissie heeft het voornemen om dit najaar de biologische glastuinbouw nader te bespreken. De vraag speelt of er specifieke uitvoeringsbepalingen betreffende biologische glastuinbouw nodig zijn binnen de Europese regelgeving voor biologische productie en etikettering en zo ja, welke uitvoeringsbepalingen dat zouden moeten zijn.

Een van de onderwerpen die besproken zal worden, is de biologische teeltwijze, namelijk of dit in de volle grond moet (zoals nu het geval is) of dat natuurlijke substraatteelt ook toegestaan wordt. Er wordt binnen en buiten de biologische sector gediscussieerd over dit onderwerp.

Momenteel ben ik hierover in overleg met de sector. Ik verwacht kort na het zomerreces u te kunnen informeren over mijn inzet.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.