Brief regering; Reactie op verzoek commissie van Financiën om een reactie op een rechtelijke uitspraak over btw op vuile leaseauto’s - Maatregelen op het gebied van autobelastingen (“Autobrief”) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 12 juli 2020
kalender

Brief regering; Reactie op verzoek commissie van Financiën om een reactie op een rechtelijke uitspraak over btw op vuile leaseauto’s - Maatregelen op het gebied van autobelastingen (“Autobrief”)

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 800

Maatregelen op het gebied van autobelastingen («Autobrief»)

Nr. 2

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juni 2011

De vaste commissie van Financiën uit uw Kamer heeft verzocht om een reactie (2011D30573) op de uitspraak van de Rechtbank Haarlem, d.d. 1 juni 2011 (zaaknummer AWD 09/3866), zoals vermeld in het artikel in het FD van 9 juni 2011 «Fiscus mag vuile auto niet extra belasten».

Uit deze uitspraak blijkt dat de rechtbank van oordeel is dat het onderscheid dat gemaakt wordt tussen de hoogte van de btw-correctie privégebruik auto voor (zeer) zuinige auto’s en andere auto’s in strijd is met het recht, met als gevolg dat de lagere correctie ook toegepast mag worden op niet-zuinige auto’s. De Belastingdienst zal tegen deze uitspraak in hoger beroep gaan.

Het is echter niet helemaal uit te sluiten dat ook in de hoogste rechtsinstantie dit oordeel van de rechtbank wordt bevestigd. Dat zou dan tot gevolg kunnen hebben dat de btw-correctie privégebruik auto voor alle auto’s van de zaak beperkt wordt, of gezien de vanaf 2010 geldende bijtelling van 0% voor nulemissie auto’s zelfs geheel achterwege kan blijven. Als de koppeling aan de bijtelling voor de loon- en inkomstenbelasting gehandhaafd blijft, zou dit afbreuk doen aan het beginsel dat de aftrek moet worden beperkt voor het privégebruik waardoor tegelijkertijd een grote budgettaire derving ontstaat.

Het risico dat geen btw-correctie voor privégebruik auto kan worden gehandhaafd terwijl de Europese regelgeving daartoe wel dwingt, acht ik – mede gelet op de grote budgettaire gevolgen – onacceptabel. Gelet hierop zal niet alleen hoger beroep tegen deze uitspraak worden aangetekend, maar wordt ook versneld wetgeving voorbereid om dit risico zoveel mogelijk weg te nemen. Hierbij zal rekening worden gehouden met de gevolgen voor de administratieve lasten en uitvoeringskosten. De in de autobrief (kamerstuk 32 800, nr. 1) aangekondigde maatregel om de btw-correctie los te koppelen van de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting zal met deze ontwikkeling versneld worden doorgevoerd.

De staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.