32812 NL - wetsvoorstel
Kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 juni 2011 ingediend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van Bijsterveldt-Vliegenthart i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het met het oog op de verbetering van de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs wenselijk is onder meer de opzet en inhoud van het voortgezet speciaal onderwijs aan te passen; dat het daarvoor noodzakelijk is wijzigingen aan te brengen in de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen en de Leerplichtwet 1969.

1.

Volledige titel

Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging, een nota van verbetering en vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties en in de Eerste Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(52 stuks)

2 20 juni 2011, koninklijke boodschap, nr. 1     KST328121
Koninklijke boodschap
 
2 20 juni 2011, voorstel van wet, nr. 2     KST328122
Voorstel van wet
 
2 20 juni 2011, memorie van toelichting, nr. 3     KST328123
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.