Schepping & samenleving: een duurzame relatie, Christelijk-Sociaal Congres 2011, Doorn

Beeld van Wilhelm II en op de achtergrond Huis Doorn
datum 24 augustus 2011 14:30 - 25 augustus 2011 13:30
plaats Doorn
locatie Hotel Conferentiecentrum Zonheuvel Toon locatie
aanwezigen M.J.M. (Maxime) Verhagen i, H. (Henk) Jochemsen, J. (Jaap) Smit i, M.A. (Martine) Vonk, IJ. (IJmert) Muilwijk, N.J.J. (Niek Jan) van Kesteren i e.a.
organisatie VNO-NCW i

Over het thema:

In 2011 is het 120 jaar geleden dat dr. Abraham Kuyper op 9 november 1891 het eerste christelijk-sociaal congres opende met het uitspreken van de rede Het sociale vraagstuk en de christelijke religie.

Ook andere gebeurtenissen maakten het jaar 1891 tot een in sociaal opzicht belangrijk jaar. In 1891 verscheen de eerste sociale encycliek Rerum Novarum van paus Leo XIII.

Ook socialisten uit verschillende landen togen in dat jaar naar Brussel voor het eerste congres van de Internationale.

In 1919 vond het Tweede Christelijk-Sociaal Congres plaats.

Ook het 2e congres wilde de eenheid in christelijk-sociale kring benadrukken, maar het had een meer beschouwelijk karakter dan het eerste congres. Feitelijk zocht het congres naar mogelijkheden om de christelijk-sociale leiders de weg te wijzen op sociaal terrein.

In 1991, 100 jaar na Rerum Novarum was er in Doorn het Derde Christelijk-Sociaal Congres onder de titel 'Bedreigde Verantwoordelijkheid'.

De verbinding tussen deze historische gebeurtenissen is dat christenen antwoord willen geven op de roep om recht en gerechtigheid, in het bijzonder in het sociaal en economisch leven.

Vorig jaar, in 2010, was het Congresthema 'Een huis om in te wonen. Een samenleving met hart en ziel'. Hiermee geeft de christelijk-sociale beweging te kennen haar steentje te willen bijdragen en te willen werken aan een land waarin maatschappelijk ondernemerschap en initiatief worden gewaardeerd.

Het voorjaarsessay 2011, 'Het onbehagen als 'sociale kwestie' sluit af met een tiental dichtbij de praktijk staande aanbevelingen.

Het komt er nu op aan dat de stenen die wij bijdragen aan onze samenleving en de concrete stappen die wij vanuit onze christelijk-sociale overtuiging zetten, houdbaar en

duurzaam zullen zijn.

Daarom willen wij voortbouwend op wat wij in 2010 hebben gedaan in 2011 onze bezieling omzetten in praktijk en zodoende herkenbaar en relevant blijven.

De uitdaging van het congres 2011, 20 jaar na het Derde Christelijk-Sociaal Congres, is dan ook de weg te vinden 'van onbehagen naar welbehagen.'

Daarom kiezen wij nu voor het Congres 2011 het thema

Schepping & Samenleving: Een duurzame relatie. Met dit thema wil de Christelijk-Sociale beweging haar eigentijdse antwoord geven op de boodschap van de profeet Jesaja waarin hij zegt dat God de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd. (Jes. 45,18)

Dit vraagt om een wereld waar recht en gerechtigheid opbloeit. Dit vraagt om onze bijdrage. Dit vraagt om het besef dat onze bijdrage er toe doet.

En dat onze bijdrage er toe doet wordt ook treffend tot uitdrukking gebracht door de joodse denker Abraham Joshua Heschel wanneer hij zegt dat het Gods droom is om niet alleen te zijn, om de mensheid als bondgenoot te hebben in de voortgang van de schepping.

Door alles wat wij doen, door elke daad die wij verrichten bevorderen of belemmeren wij de verlossing; wij verzwakken óf versterken de macht van het kwade.

Het is kortom aan de mens, het is aan ons om door onze daden de hoop en het uitzicht op een rechtvaardige en solidaire samenleving levend te houden.

Met de keuze voor het thema Schepping & Samenleving geeft het Christelijk-Sociaal Congres ook uitdrukking aan het besef dat duurzaamheid betrekking heeft op zowel het ecologische als het menselijke aspect.

Het geldt de verhouding van de mens tot de Schepper en heel de schepping en de relatie van de mens tot zijn medemens.

Ook verleden, heden en toekomst zijn met elkaar verbonden. Verschillende generaties, jong en oud zijn op elkaar aangewezen. Allen, autochtonen en allochtonen, mannen en vrouwen zijn deel van een en dezelfde mensheid.

Deze navelstreng van duurzame verbondenheid en afhankelijkheid wordt door de Duitse filosoof Hans Jonas op aansprekende wijze tot uitdrukking gebracht: 'Handel zo dat de effecten van je handelen in harmonie zijn met de duurzaamheid van het menselijk leven op aarde'.

Het is nu dan ook tijd om zo te handelen.

 

PROGRAMMA

Woensdag 24 augustus 2011

14.30 - 15.00 uur

 

Ontvangst met koffie, thee

15.00 - 15.15 uur

 

Opening congres

Door CSC voorzitter Herman Kaiser, overdracht aan dagvoorzitter Jacobine Geel Jacobine Geel is onder meer als programmamaker/presentator werkzaam voor de NCRV-televisie. Aan haar tafel in het praatprogramma 'Schepper & Co' verkent ze twee maal per week met haar gasten de onderstroom van de maatschappelijke en politieke actualiteit.

15.00 - 15.15 uur

 

Heeft de schepping een christelijk-sociale rentmeester nodig?

Lezing door Jan J. Boersema, Hoogleraar culturele en levensbeschouwelijke dimensies van de relatie mens en natuur aan de VU.

15.45 -16.15 uur

 

20 jaar Christelijk-Sociaal Congres

Gesprek met Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur VNO-NCW, en Anton Westerlaken, oud-CNV voorzitter, over geschiedenis en actualiteit van de christelijk-sociale beweging.

16.15 - 17.30 uur

 

Workshops over een aantal subthema's (zie separaat overzicht)

17.30 - 18.15 uur

 

Aperitief

18.15 - 19.00 uur

 

Lezing doorMaxime Verhagen, Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en viceminister-president.

19.00 - 22.00 uur

 

Diner

Tijdens het diner vindt de presentatie en aanbieding van het vierde deel van de reeks 'discussies over christelijk-sociaal denken' door Jan Jacob van Dijk plaats.

Aansluitend

 

Netwerken

 

Donderdag 25 augustus 2011

08.30 - 09.00 uur

 

Aankomst en ontvangst 2e Congresdag

09.00 - 09.30 uur

 

Dagopening

Abeltje Hoogenkamp, stadspredikant Protestantse Kerk Amsterdam (PKN) en geestelijk verzorger in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

09.30 - 09.35 uur

 

Heropening congres

09.35 - 10.15 uur

 

Het smalle pad tussen Christelijke waarden en duurzaamheid

Lezing door Klaas van Egmond, Hoogleraar Geofysica, Universiteit Utrecht

10.15 - 11.00 uur

 

Forumdiscussie Schepping, samenleving en de nieuwe generatie,

Robert Heij, voorzitter ChristenUnie Jongeren

Oskar Kuhl, voorzitter Jong Management VNO-NCW

IJmert Muilwijk, voorzitter CNV Jongeren

Jacques Rozendaal, voorzitter SGJP

Arrie Vis,voorzitter CDJA

11.00 - 11.30 uur

 

Pauze

11.30 - 12.00 uur

 

Uitreiking 6e Adriaan Borstprijs

12.00 - 12.25 uur

 

Terugblik op het Congres

Afrondende discussie met de zaal

12.25 - 12.40 uur

 

Sluiting Congres en nu.....vooruit!

CSC-voorzitter Herman Kaiser

12.40 - 13.30 uur

 

Afsluitende lunch

 

Workshops tijdens het Congres

woensdag 24 augustus van 16.15 - 17.30 uur.

     

1.

 

De multicurele samenleving en duurzaam samenleven.

Door Sadik Harchaoui,

directeur van Forum (Instituut Multiculturele vraagstukken)

     

2.

 

Grondhouding en duurzaamheid.

Door prof.dr. Matthijs Schouten,

bijzonder hoogleraar van de leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie aan de Wageningen University en als natuurfilosoof werkzaam bij Staatsbosbeheer.

     

Korte beschrijving:

 

De wijze waarop we individueel en collectief omgaan met natuur vindt haar wortels in een - vaak niet geëxpliciteerde - basishouding die we als mens naar de natuur innemen. Milieufilosofen spreken over een grondhouding. Die grondhouding is gevormd door onze individuele ervaringen met natuur en door beelden die gedragen worden door de cultuur waarin we grootgebracht zijn.

In de workshop wordt ingegaan op verschillen in grondhoudingen tussen diverse religieuze en culturele stromingen (jodendom, christendom, islam, niet-westerse culturen). De variatie in grondhoudingen wordt vervolgens in verband gebracht met enkele fundamenteel verschillende wijzen van beschouwing en interpretatie van de werkelijkheid.Daarna worden de grondhoudingen van de deelnemers aan de workshop verkend en zal de vraag gesteld worden wat de betekenis ervan is voor duurzaam handelen zowel op persoonlijk als professioneel niveau.

     

3.

 

Duurzame waarden.

Door Martine Vonk,

drs. Martine Vonk,promoveert 21 juni 2011 aan de VU op een proefschrift over Duurzaamheid en Kwaliteit van Leven.

     

Korte beschrijving:

 

Willen we duurzaamheid realiseren, zal dit moeten aansluiten bij waarden en ideeen over kwaliteit van leven. Martine Vonk heeft onderzoek gedaan naar de religie, waarden en keuzes op milieugebied bij vier christelijke gemeenschappen, namelijk de Amish, Hutterieten, Franciscanen en Benedictijnen. In deze workshop kijken we dieper naar de betekenis van hun waarden en principes, zoals eenvoud, bezinning, gemeenschap en reflectieve ontwikkeling, voor het realiseren van duurzaamheid en kwaliteit in onze samenleving.

 
     

4.

 

Duurzaam werken in de "wijngaard".

Door Jaap Smit,

voorzitter van het CNV

     

Korte beschrijving

 

Duurzame inzetbaarheid is een term die veel gehoord wordt. Daarom gaan we tijdens de workshop in op de navolgende vragen:

  • Welke factoren spelen daarbij een rol?
  • Hoe kijken we naar werk in het algemeen?
  • Welke verantwoordelijkheid ligt er voor de werkgever en de werknemer?
  • Welke rol kan de vakbeweging hierbij spelen?
 

5.

 

Scheppingsbeheer in ontwikkelingssamenwerking.

Door prof.dr.ir. Henk Jochemsen,

Algemeen directeur van Prisma en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Wageningen University

     

Korte beschrijving:

 

In deze workshop wil Henk Jochemsen samen met de deelnemers drie stappen zetten:

  • Gezamenlijk exploreren op welke manieren 'ontwikkeling' en 'scheppingsbeheer' samenhangen - op een positieve dan wel negatieve wijze
  • Bespreking van enkele cultuurfilosofische en theologische noties rond de kernbegrippen ontwikkeling en scheppingsbeheer (i.c. zorg-vuldige omgang met de schepping)
  • Wat kunnen we doen als Christelijk-sociale beweging, als individuele lidorganisatie en persoonlijk?
 

naar boven

Opgave en deelname

U kunt zich voor deelname op geven via onze website: www.christelijksociaalcongres.nl

Eind juni / begin juli 2011 ontvangt u het Congresboekje met een aantal beschouwingen, mede ter gelegenheid van "20 jaar na het Derde Christelijk-Sociaal Congres".

Enige praktische aspecten

1. Overnachting

Tijdens de nacht van 24 op 25 augustus 2011, de nacht tussen de twee Congresdagen, is er plaats voor maximaal 100 overnachtingen.

In verband met verbouwing van een gedeelte van het hotel is de slaapaccommodatie van hotel Zonheuvel dit jaar ontoereikend.

Voor een aantal overnachtende deelnemers aan de volledige conferentie zullen daarom slaapplaatsen in ‘overloophotel’ vlak in de buurt worden gereserveerd.

Voor vervoer heen en terug naar het 'overloophotel' wordt door Zonheuvel verzorgd.

2. Prijzen

Zie hierboven genoemd.

Studenten en personen voor wie de kosten een belemmering vormen, kunnen een schriftelijk verzoek richten aan de Congrescommissie om voor gereduceerd tarief geheel of gedeeltelijk aan het Congres deel te nemen.

De gereduceerde tarieven bedragen dan respectievelijk € 125,--, € 75,-- en € 50,--

Ook voor jongeren die zich via de CSC-jongerenorganisaties aanmelden gelden deze gereduceerde prijzen.

3. Workshops

Bij het programma vindt u een overzicht van de tijdens het Congres te geven workshops. Van de meeste workshops is een Korte beschrijving gegeven, zodat u zich kan oriënteren.

Bij aanvang van het Congres zullen de beschrijvingen van de workshops in verschillende kleuren aanwezig zijn, in een hoeveelheid die gelijk is aan het maximum aantal deelnemers van de betreffende workshop.

Bij aanvang van het Congres kan u zodoende uw definitieve keuze maken voor deelname aan uw favoriete workshop.


Inhoudsopgave

  1. VNO-NCW
  2. Meer over...

1.

VNO-NCW

VNO-NCW is de belangenorganisatie voor ondernemers in Nederland.

VNO-NCW behartigt in deze hoedanigheid de belangen van bedrijven uit alle sectoren richting Den Haag en Brussel. Deze belangenbehartiging richt zich met name op het in stand houden van het ondernemersklimaat in Nederland, en op het creëeren van een sterke Nederlandse economie. VNO-NCW is gestructureerd als een vereniging.

2.

Meer over...