Draconische defensiebezuinigingen

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op maandag 6 juni 2011.

Het was een bijzonder tafereel. In tijden was het niet voorgekomen: vele honderden militairen die naar Den Haag kwamen om hun zorgen te uiten over de gevolgen van de enorme bezuinigingen op Defensie. Vandaag spreekt de Kamer over de nieuwe defensieplannen.

Politieke keus

De SGP heeft zich bijzonder kritisch opgesteld tegenover de draconische bezuinigingen. Natuurlijk, wij beseffen maar al te goed dat er in het totaal van de overheidsuitgaven stevig gesneden moet worden. Toch hebben wij in ons eigen verkiezingsprogramma een volstrekt andere keus gemaakt: per jaar 250 miljoen erbij voor Defensie. Dat is wel heel andere koek dan een miljard snijden! De stiefmoederlijke bedeling van het leger die nu plaatsvindt, is geen onvermijdelijk gevolg van een economische crisis. Het is een politieke keus. Een politieke keus die helaas door het overgrote deel van de Tweede Kamer wordt gesteund. Oppositiepartijen als SP en PvdA bijvoorbeeld hadden in hun eigen financiële plaatjes zelfs nog veel verdergaande bezuinigingen ingeboekt.

De nieuwe bezuinigingen worden door het kabinet, gesteund door CDA, VVD en PVV, verdedigd met een verwijzing naar de economische crisis. Deze crisis moet echter juist motiveren om Defensie te ontzien. De economische crisis kan immers negatieve gevolgen hebben voor de politieke en sociale stabiliteit in de wereld en daarmee een risico vormen voor de Nederlandse veiligheid.

De wereld om ons heen is onvoorspelbaarder dan ooit. Zes maanden geleden had niemand het nog over revoluties in het Midden-Oosten. Wij weten niet aan welke bedreigingen defensie over vijf jaar het hoofd moet bieden. Op een hoorzitting over de defensiebezuinigingen rekende een deskundige voor dat er wereldwijd jaarlijks 30 grote oorlogen worden gevoerd. Ondanks alle fraaie bespiegelingen over een door mensen te bereiken wereldvrede blijkt het kwaad en de zonde een werkelijkheid om ernstig rekening mee te houden. Daar past geen gebroken geweertje bij.

We spreken hier over een Bijbels gefundeerde kerntaak van de overheid! Dat is ook de diepere achtergrond waarom we als SGP door de jaren heen sterk hebben gemaakt voor de krijgsmacht.

Vet van de botten

Er is de afgelopen periode al keer op keer gesneden in de Defensie-uitgaven. Dit kan niet blijven doorgaan. Het vet op de botten is er inmiddels al helemaal af. Nu worden ook de botten geraakt. Defensie wordt van binnenuit opgegeten. Als het gaat om bezuinigingen op de rijksbegroting heeft Defensie de afgelopen periode méér dan haar portie geleverd.

De SGP is zeer bezorgd over de gevolgen van deze bezuinigingen. De gevolgen van de bezuinigingen raken allereerst het personeel. Vele banen verdwijnen. Het is schrijnend om te merken hoeveel in de afgelopen jaren al is ingeteerd op de motivatie van veel militairen door reorganisatie op reorganisatie. Bovendien ondergraven de voortdurende bezuinigingen de daadwerkelijke steun voor onze militairen. Zij zijn het die soms in risicovolle omstandigheden voor onze veiligheid instaan. Zij verdienen beter. Tijdens een door de SGP georganiseerde bijeenkomst voor militairen viel ons opnieuw hun loyaliteit en grote plichtsbesef op. Daar moeten we zuinig op zijn!

Zorgwekkend zijn ook de gevolgen van de bezuinigingen voor het materieel. Zo worden bijvoorbeeld alle tanks weggesneden. Een compleet wapensysteem wordt daarmee afgeschaft. Ook het verkopen van twee patrouilleschepen is ons een doorn in het oog. Het afschaffen van de cougar-helikopters is evenmin verantwoord te noemen. Deze bezuinigingen laten zien dat het echt niet meer om de franje gaat. De slagkracht van ons leger wordt serieus aangetast.

Dit zijn maatregelen waarvan we spijt kunnen krijgen. Hier komt duidelijk naar voren dat niet een beleidsvisie op de krijgsmacht leidend is geweest, maar simpelweg de bezuinigingsdoelstelling.

Roer moet om

De inzet van de SGP is en blijft dat het roer om moet. Als er helaas vandaag geen politieke bewegingsruimte blijkt te zijn, is dat onverminderd onze inzet voor morgen. Het vuren op eigen leger moet stoppen. Er moet structureel gewoon meer geld bij! Voor de lange termijn dient er meer zekerheid te zijn over het defensiebudget. Er mogen niet ieder jaar nieuwe bezuinigingsrondes rondwaren. Zo kun je geen fatsoenlijk langetermijnbeleid voeren. De permanente staat van reorganisatie waarin defensie verkeert, is fnuikend voor het personeel. Het gaat erom een mechanisme te hebben waardoor Defensie structureel kan rekenen op een volwaardig budget, passend bij haar ambities.

Er wordt vaak met trots gesproken over de Nederlandse krijgsmacht, die overal ter wereld inzetbaar is. Dat is terecht. Maar dan wordt het hoog tijd dat er ook een passend budget en een solide en sociaal personeelsbeleid komt. Anders wordt het een al te goedkoop verhaal.