Brief regering; Aanbeiding Strategie-, kennis- en innovatieagenda Defensie: anticiperen en innoveren in een veranderlijke wereld - Beleidsbrief Defensie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 21 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 733

Beleidsbrief Defensie

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2011

Hierbij bied ik u de strategie-, kennis- en innovatieagenda (SKIA) van Defensie aan1, die ik in mijn beleidsbrief (TK 32 733, nr. 1, 8 april 2011) al heb aangekondigd. Deze nieuwe agenda vervangt de strategische kennisagenda (Kamerstuk 31 700 X, nr. 60 van 25 november 2008). Met de SKIA wordt ook de werkwijze van de Verkenningen ingebed in het beleidsproces van Defensie. Zij komt tevens tegemoet aan het verzoek van de Tweede Kamer tijdens het algemeen overleg van 3 februari 2010 om een integrale visie op veiligheid en het R&D-cluster en geeft gevolg aan aanbevelingen in het jaarverslag 2009 van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (Kamerstuk 32 123 X, nr. 139 van 19 mei 2010).

De minister van Defensie, J. S. J. Hillen

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.