Koopzondagen

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op vrijdag 13 mei 2011.

D66 en Groen Links willen de deur voor koopzondagen wagenwijd openzetten. Het is goed nieuws dat een kamermeerderheid zich daartegen luid en duidelijk heeft uitgesproken. Daarmee is kostbare tijd beschikbaar om te voorkomen dat de zondag verder wordt prijsgegeven aan de commercie. De opdracht is nu om de tijd ‘ uit te kopen’ .

verheugende ontwikkeling

Verrassend was het wel, dat een kamermeerderheid zich onlangs uitsprak tegen het initiatiefvoorstel van D66 en Groen Links om de huidige grens van maximaal 12 koopzondagen helemaal te schrappen.

Het werd druk bij de interruptiemicrofoon toen VVD en PVV aangaven dat zij dit plan niet steunen. Juist op deze partijen hadden de fanatieke voorstanders van winkelzondagen hun hoop gesteld. Zij waren eerder toch juist warme pleitbezorgers?

De VVD verwees naar het regeerakkoord. Daar staat een heldere afspraak hierover met coalitiepartner CDA. Het CDA werd er overigens op aangesproken, dat in het eigen verkiezingsprogramma ten aanzien van de winkeltijden juist meer gemeentelijke beleidsvrijheid zou worden voorgestaan..

Voor de PVV geldt geen binding aan het regeerakkoord. In het gedoogakkoord staat niets over winkelen op zondag. Vandaar ook de druk op de PVV: zij zouden het voorstel aan een krappe meerderheid kunnen helpen! PVV-woordvoerder Graus gaf onomwonden aan dat zij inhoudelijk niet van koers zijn veranderd, maar dat zij toch tegen zijn. Een schuin oog naar de SGP op dit ‘ belangrijke en gevoelige punt’ speelt daarbij mee. “ We zullen de SGP misschien nog eens hard nodig hebben in de Eerste en de Tweede Kamer”, aldus Graus.

Verheugend is het, dat het initiatiefvoorstel geen groen licht van de Kamer kreeg. Het stemt tot dankbaarheid dat langs deze wonderlijke weg een snelle, ingrijpende aantasting van de zondagsrust wordt tegengegaan. Tegelijk laat het zien hoe de huidige constellatie van een krappe meerderheid voor VVD, PVV, en CDA in de Tweede Kamer onverwachte mogelijkheden biedt. Dat geldt des te meer als in de Eerste Kamer de SGP wel eens nodig kan zijn om kabinetsplannen aan een meerderheid te helpen. Niet voor niets werd ook verwezen naar de Eerste Kamer. Er wordt rekening mee gehouden dat de samenwerkende partijen in de senaat wel eens één stem tekort zouden kunnen komen. Daarom luisteren ook de komende Eerste Kamerverkiezingen zo nauw..

waakzaam en nuchter

We tellen onze zegeningen. Maar we moeten tegelijk ook waakzaam en nuchter zijn. Er is geen enkele redenen om tevreden achterover te leunen. Voor de langere termijn is het van wezenlijk belang dat op inhoudelijke gronden een kamermeerderheid komt die geen verdere uitholling van de zondagsrust wil. Die meerderheid is er nu immers niet. Er is tijd gewonnen. Kostbare tijd. Dat is winst, maar het komt er nu op aan de tijd “uit te kopen” , (Efeze 5:16), op de beste wijze te benutten, uit te buiten. Misschien is het menselijkerwijs gesproken nu wel de laatste kans om een totale doorbraak richting een onbeperkt aantal koopzondagen tegen te gaan. Daarom een appèl op een ieder om aansprekend en aanhoudend op te komen tegen een veralledaagsing van de zondag: “Houd de zondag speciaal!’. De RMU en andere organisaties hebben hierin al veel goed werk verricht. Dat vraagt om een weloverwogen en krachtig vervolg!

Van der Vlies heeft destijds in zijn iniatiefvoorstel met de SP al overtuigend laten zien, hoe een heldere principiële stellingname kan samengaan met een krachtig aanspreken van andere partijen op hun overtuiging.

Zondagsrust is goed voor iedereen. De sociale betekenis van de zondag is enorm. Dat ‘paleis in de tijd’ staat onder druk. Dat tij moet gekeerd worden. Onderzoeken wijzen het steeds weer uit, dat talloze burgers, (kleinere) ondernemers en werknemers helemaal niet zitten te wachten om meer koopzondagen.

Hun stem moet meer gehoord worden, om tegenwicht te bieden tegen de blinde ideologische ijver van een partij als D66.

Wij maken als SGP geen enkel geheim van onze diepste overtuiging. Zondagsrust is een gebod van God, een kostbaar geschenk van de Schepper. Daar kunnen we niet zuinig genoeg op zijn. Onze keus en onze koers is duidelijk: wij willen helemaal geen koopzondagen. Ook om die reden kunnen wij niet tevreden achterover leunen, als een verdere verslechtering uitblijft. We tellen onze zegeningen, maar er is meer nodig! De huidige gaten in de winkeltijdenwet moeten gestopt worden.

Collega Dijkgraaf heeft dat in het debat beargumenteerd en kundig verwoord. Het debat vond plaats in de dagen rond Pasen. Juist in dit licht sloot hij de SGP-bijdrage af met de treffende woorden: “De SGP-fractie blijft van mening dat de zondag als de gedenkdag van de opstanding uit de dood van Jezus Christus ook Anno Domini 2011 grote waarde heeft.” Dat biedt perspectief!