Algemeen Overleg over Osira Amstelring

Met dank overgenomen van T. (Tamara) van Ark i, gepubliceerd op dinsdag 12 april 2011.

Dit AO vond plaats op dinsdag 12 april. bijgaand mijn inbreng:

Voorzitter,

Voor de derde keer in korte tijd hebben wij een apart Algemeen Overleg over een situatie in een verpleeg- of verzorgingshuis. Dat is wel een beetje een ongemakkelijke situatie. Natuurlijk is het belangrijk om in dit huis te spreken over zaken die een grote maatschappelijke impact. Maar de VVD fractie vraagt zich wel af hoe het komt dat we dit niet hebben zien aankomen zodat eerder ingrijpen mogelijk was geweest. De signalen logen er immers niet om. Osira Amstelring kon de kwaliteit van de zorg niet garanderen worden in de locaties voor verpleging en verzorging. Bij de locaties voor lichamelijk gehandicapten zijn de kwetsbaarsten in handen van ondeskundig personeel. Om maar van beide typen zorg 1 element te noemen uit de rij opmerkingen van de Inspectie.

In de brief van 8 april spreekt de staatssecretaris over klachten die de inspectie ontving inzake de afdeling Varenhof van woonzorgcentrum Bernardus. De melding betrof (en ik citeer) signalen van slechte bejegening en hardhandige aanpak, dan wel een (vermoeden van) lichamelijke en geestelijke mishandeling van cliënten. Einde citaat. Hoe verhoudt zich dit tot de melding in de brief van 15 maart dat de IGZ opmerkt dat de inzet van de medewerkers op de werkvloer niet ter discussie staat? Citaat: iedereen werkt hard en wil zo goed mogelijke zorg aan de cliënten leveren van de zorginstellingen.

En in dezelfde brief van 8 april staat dat de Raad van Bestuur medewerkers heeft uitgenodigd signalen te melden. Dat valt niet te rijmen met het feit dat op 12 april de website van Zorgvisie meldt dat een verpleeghuisarts is ontslagen omdat hij zaken aan de orde zou hebben willen stellen. Overigens staat in datzelfde artikel dat de raad van toezicht de betreffende verpleeghuisarts heeft uitgenodigd voor een gesprek. Hoe ziet de staatssecretaris dit in verhouding tot de zo benodigde cultuuromslag? Is er voldoende vertrouwen bij het personeel en bij de bewoners of hun familie aanwezig om nu wel te gaan melden?

Voorzitter, de VVD vindt het vreselijk als mensen die afhankelijk zijn voor hun zorg of verzorging van anderen, te lijden hebben over verwaarlozing, mishandeling of intimidatie. Wij vinden dat zulke misdragingen drie keer zo streng gestraft moeten worden. Wij horen graag van de staatssecretaris of haar aanvalsplan op de ouderenmishandeling hiertoe een oplossing gaat bieden. Wel geven wij mee dat de meldcode in thuissituaties wat betreft de VVD fractie te vrijblijvend is. Hier pleiten wij ook samen met de PVV voor een meldplicht. Een professional in de zorg, een zorgverlener heeft te allen tijde de plicht om mishandeling of verwaarlozing te melden, zo is onze mening.

En wat betreft de familie en de bewoners zelf, zij moeten ook ergens heen kunnen met hun verhaal. Wij horen graag van de staatssecretaris of zij dit kan ondersteunen met een meldpunt waar mensen een onafhankelijk luisterend oor vinden. Dan hoeft hun persoonlijke verhaal niet direct op een website of in de krant.

Voorzitter, graag horen wij van de staatssecretaris hoe zij dit probleem gaat oplossen. Wanneer hebben de bewoners in een huis van Osira Amstelring weer zicht op goede zorg? En neemt zij structurele maatregelen om het nooit meer zo ver te laten komen?