Vragen PvdA over een reclamecampagne van Holland Casino (2010Z20170)

externe link origineel bericht
publicatie datum 24 december 2010
Kamer Tweede Kamer
bevraagde ministerie Veiligheid en Justitie i
kamerleden L.Th. (Lea) Bouwmeester i
partijen Partij van de Arbeid i

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2010Z20170

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over een reclamecampagne van Holland Casino (ingezonden 24 december 2010).

Vraag 1

Kent u de reclameactie van Holland Casino en Primera onder de naam «Holland Casino try out»1 en herinnert u zich de antwoorden op eerdere vragen over Holland Casino als staatsdeelneming2?

Vraag 2

Deelt u de mening dat met deze reclameactie Holland Casino meer als commerciële aanbieder van entertainment optreedt dan als hoeder van publieke belangen waaronder het voorkomen van gokverslaving? Zo ja, welke conclusie trekt u hieruit? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

In hoeverre houdt Holland Casino bij reclame-uitingen rekening met de publieke doelen die deze staatsdeelneming geacht wordt te dienen en in hoeverre niet?

Vraag 4

Deelt u de mening dat Holland Casino ook in reclame-uitingen zich bewust zou moeten zijn van haar publieke doelen waaronder het voorkomen van gokverslaving? Zo ja, is daar in genoemde reclame-uiting sprake van en zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Heeft de Reclamecodecommissie of een andere onafhankelijke instelling een rol bij het beoordelen van reclame-uitingen van Holland Casino daar waar het gaat om een afweging tussen publieke doelen en commerciële doelen van Holland Casino? Zo ja, welke rol? Zo nee, deelt u de mening dat de genoemde afweging nodig is en dat toezicht daarop wenselijk is?

Tv reclame: http://www.primera.nl/4/cadeau/saldo?cardid=32&tab=Cadeaukaarten Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 830.

kv-tk-2010Z20170 ’s-Gravenhage 2010

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Vragen

1

Vraag 6

Bent u bereid in de brief die u aan de Kamer gaat sturen over het kansspelbe-leid ook uitgebreid in te gaan op de wijze waarop Holland Casino reclame mag maken in relatie tot de publieke taken van Holland Casino en de positie van monopolistische aanbieder? Zo nee, waarom niet?

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Vragen

2