Inbreng debat HWW

Met dank overgenomen van T. (Tamara) van Ark i, gepubliceerd op donderdag 27 januari 2011.

Woensdag 26 januari vond een debat plaats in de Tweede Kamer over HWW zorg. Hieronder mijn inbreng in dat debat.

Het lijkt wel of de wet van Murphy van toepassing is op verpleeghuis Houtwijk. En als je eenmaal onder het vergrootglas ligt, is het moeilijk wegkomen. Sinds november 2010 staat HWW zorg onder verscherpt toezicht van de IGZ. Maar hier gaat een heel verhaal aan vooraf. Als onderdeel van de opvolger van Meavita, HWW, is ook dit verpleeghuis onderdeel van de 22 miljoen staatsteun die toen is gegeven. Met die gedachtengang in het achterhoofd, kijkt de VVD extra kritisch naar dit dossier. We hebben hier ook schriftelijke vragen over gesteld. Bij de beantwoording gaf de staatssecretaris aan dat de steunverlening nodig was voor het sociaal plan en andere daarmee samenhangende kosten. Steunverlening is bedoeld om financiele problemen op te lossen, de financiering van kwaliteitsverbetering dient te komen uit de reguliere exploitatie. De steun wordt niet gebruikt om de schuldeisers van Meavita-west te betalen. De staatssecretaris ontkoppelt de gelden van de financiele injectie van de slechte prestaties van HWW, waarvoor zij onder verscherpt toezicht zijn komen te staan. Toch kan de VVD zich niet aan de indruk onttrekken dat er nu per saldo een situatie van slechte zorg gecontinueerd wordt, geleverd door een organisatie die draait op financiele steun van de overheid. Kan de staatssecretaris hier een toelichting op geven? En kan de staatssecretaris al concreter ingaan op de aanscherping van de regels voor staatssteun?

De staatssecretaris spreekt haar vertrouwen uit in de aanpak van HWW zorg om de kwaliteit van de zorg op de locatie Houtwijk te vebeteren en in het IGZ om dat verbeteringsproces te sturen en te monitoren. Kan de staatssecretaris aangeven of zij nog altijd verwacht dat het verscherpt toezicht drie a vier maanden na dato van de brief (29 november 2010) niet meer nodig is?

Woorden als systemen, protocollen, dossiers en dergelijke komen veel voor in de documenten rondom HWW en in de woorden die gewisseld worden. Maar het gaat natuurlijk om zorg aan mensen. Het valt de VVD op dat er onder hetzelfde AWBZ regime op de ene plaats geweldige zorg wordt geleverd en dat de levering van zorg op andere plekken blijkbaar zo onder de maat is dat deze leidt tot verscherpt toezicht. Is verpleeghuis Houtwijk een incident? En met welke werkelijkheid hebben wij te maken? Die uit de krant, die van de inspectie, die van de medewerkers? De VVD wil graag vertrouwen hebben in de maatregelen die de inspectie uitvoert om de zorg op orde te krijgen. Want zelfs al is verpleeghuis Houtwijk een voorbeeld en niet de maat, dan nog wil je dat je moeder, je oma of wie dan ook goede zorg krijgt. Het kan wellicht een incident zijn, maar als het mijn oma is die daar woont, is het toch een levensgroot probleem. Het laatste nieuws is dat de gemeente erbij betrokken wordt. Wat vindt de staatssecretaris daarvan? De VVD wil graag helderheid over de kwaliteit van de zorg en wil graag weten of verantwoordelijkheden en bevoegdheden nu goed zijn belegd.