Motie-Omtzigt c.s. over recht op inzage in het dossier - Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 24 november 2020
kalender

Motie-Omtzigt c.s. over recht op inzage in het dossier - Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

27 529

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Nr. 67

MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 26 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat burgers via de Wet op de geneeskundige behande-lovereenkomst (WGBO) recht hebben op inzage van het eigen dossier bij de zorgverlener;

constaterende, dat de minister voornemens is, patiënteninzage in het landelijke epd, dat wel het medicatiedossier en het waarneemdossier huisartsen betreft, maar bijvoorbeeld niet het ziekenhuisdossier, te regelen;

verzoekt de regering vast te leggen in de WGBO dat patiënten per 1 januari 2013 recht hebben op inzage en afschrift op elektronische wijze in hun gehele dossier bij de zorgverlener, en de zorgverlener te verplichten, dit recht op elektronische inzage en afschrift te faciliteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Kuiken

Voortman

Dijkstra

Wiegman-van Meppelen Scheppink

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.