Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EAVB)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EAVB) is belast met het toezicht op verzekeraars en pensioenfondsen in de Europese Unie i. Zij is een van de financiële toezichthouders i die in 2010 zijn ingesteld naar aanleiding van de economische crisis als gevolg van grote begrotingstekorten van een aantal EU-lidstaten i.

De autoriteit houdt toezicht op de risico's die financiële instellingen nemen op het gebied van verzekeringen, herverzekeringen en bedrijfspensioenen. Zij vervangt het Comité van Europese toezichthouders op Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors - CEIOPS).

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Frankfurt am Main

Locatie (land)

Duitsland

Grondslag

Verordening 1094/2010

Oprichting

1 januari 2011

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleidsveld

Beleid economie en geld

2.

Werkzaamheden

De EAVB

  • helpt het financieel stelsel stabiel te houden
  • zorgt ervoor dat de markten en financiële producten transparant zijn
  • helpt verzekerden, pensioenspaarders en begunstigden te beschermen

3.

Organisatie

Aan het hoofd van het agentschap staan de voorzitter en de directeur, ondersteund door een managementteam van de departementshoofden.

De raad van toezichthouders is het belangrijkste besluitvormende orgaan; de raad van bestuur ziet erop toe dat het agentschap zijn taken vervult.

Andere toezichthouders

De EAVB maakt onderdeel uit van een nieuw raamwerk voor financieel toezicht binnen de Europese Unie en is een van de vier instellingen die toezicht houden op de financiële markten van de Europese lidstaten. Tezamen worden de vier instellingen de Europese toezichthoudende autoriteiten i (ETA) genoemd. Zij dienen nauw samen te werken met de nationale toezichthouders van de lidstaten.

4.

Meer informatie