Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2011

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 32500 XII - Vaststelling begroting Infrastructuur en Milieu 2011 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2011; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 21-09-2010
Publicatie­datum 22-09-2010
Nummer KST32500XII1
Kenmerk 32500 XII, nr. 1
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 500 XII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2011

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

21 september 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten:

 • • 
  Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;
 • • 
  Rijkswaterstaat;
 • • 
  Inspectie Verkeer en Waterstaat;

van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1, 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2011

Departementale begrotingsstaat (XII) behorende bij de Wet van .......... , 2011, Stb. ...

Begroting 2011

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

(1)

Art

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

(x € 1 000)

(x € 1 000)

(x € 1 000)

 

9 085 027

99 777

63 491

67 508

570

56 813

57 245

4 642

56 038

57 401

 

57 331

78 699

98

58 250

65 266

5 681

59 612

94 169

43 718

53 829

53 093

 

8 355 853

8 381 078

 

10 034

10 034

 

192 521

220 534

45 068

TOTAAL

Beleidsartikelen

31               Integraal waterbeleid

32               Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

33               Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

34               Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

35               Mainports en logistiek

36               Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit

37               Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

Niet-beleidsartikelen

39               Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

40               Nominaal en onvoorzien

41               Ondersteuning functioneren VenW

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de wet van ... 2011, Stb. ...

Begroting 2011

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

(x € 1 000)

Baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Rijkswaterstaat

Inspectie Verkeer en Waterstaat

 

70 703

70 703

2 201 373

2 201 373

89 263

89 263

Baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Rijkswaterstaat

Inspectie Verkeer en Waterstaat

5 530 139 672

6 500

3 400

97 900

2 500

Begrote uitgaven HXII (exclusief IF en BDU) VenW 2011 (in € mln.) (€ 704 mln.)

 • 41. 
  Ondersteuning functioneren VenW

220,6

 • 31. 
  Integraal waterbeleid 67,4
 • 40. 
  Nominaal en onvoorzien

10,0

 • 37. 
  Weer, klimaat,

seismologie en ruimtevaart

53,1

 • 32. 
  Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

57,2

 • 33. 
  Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

57,4

 • 36. 
  Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit

94,2

 • 34. 
  Betrouwbare netwerken,

voorspelbare reistijden en goede bereikbaarheid

78,7

 • 35. 
  Mainports en logistiek 65,3

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein VenW voor 2011 (in € mln.) (€ 100 mln.)

 • 32. 
  Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

4,6

 • 41. 
  Ondersteuning functioneren VenW

45,1

 • 34. 
  Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd realiseren

0,1

 • 35. 
  Mainports en logistiek 5,7
 • 36. 
  Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving

43,7

Procentuele verdeling begrote uitgaven VenW 2011 (totaal € 9,1 mld.)

Bijdrage BDU 22%

Beleid en ondersteuning VenW (HXII) 8%

Bijdrage IF 70%

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.