Amenderen verkiezingsprogramma: 'less is more'

Met dank overgenomen van L.G.J. (Linda) Voortman i, gepubliceerd op vrijdag 26 maart 2010.

GroenLinks heeft op maandag 22 maart j.l. haar concept-verkiezingsprogramma gepresenteerd: ‘echte keuzes voor de toekomst’ heet het. Bij de presentatie (zie www.twitter.nl/lindavoortman voor een verslag in tweets) zei Femke Halsema al dat het nog een concept is: eerst kunnen de leden nog amendementen indienen, die dan op het congres op 18 april besproken worden. Pas als over alle amendementen gestemd is en we weten op welke punten het concept-programma wordt aangepast is er een definitief programma.

GroenLinksers zijn niet snel tevreden. De amendementen zullen ons dus weer om de oren vliegen. Als afdeling utrecht houden we morgen een voorbereidingsbijeenkomst, die mijn bestuursgenoot Liesbeth en ik organiseren. Hopelijk lukt het daar om te komen tot een aantal duidelijke amendementen die breed gedragen worden door de afdeling. Hopelijk zal de programma-commissie vervolgens goed luisteren en onze amendementen zoveel mogelijk overnemen. Wij van onze kant kunnen natuurlijk proberen om zoveel mogelijk samen te werken met andere afdelingen en groepen om het aantal amendementen zoveel mogelijk terug te brengen. Vervolgens kijk je op het congres waar je je spreektijd aan wil besteden: tijd is immers kostbaar. Beter dus een beperkt aantal amendementen met voldoende tijd en goede sprekers verdedigen dan elk amendement een paar seconden geven. ‘Less is more’ of ‘pick your battles’ leidt tot het vruchtbaarste resultaat is mijn ervaring.

Nou geeft het programma mijns insziens ook niet veel reden tot amenderen: het is een krachtig programma, dat bol staat van emancipatie, blik op de toekomst en goede oplossingen. Ik beperk me dus vooralsnog tot een paar speerpunten. Formulering bepaal ik morgen wel met mijn afdelingsgenoten.

Onder ‘Werk voor Iedereen’:

-afschaffing minimumjeugdloon

-maatwerk per werkloze, steek als overheid je energie en geld waar het het meest nodig is: kansarme werklozen moeten vanaf dag 1 geholpen worden aan het werk te komen, zodat ze binnen een jaar aan het werk zijn, ‘kansrijke’ werklozen moeten het eerst zelf proberen.

-voor ongedocumenteerden moet een systeem met werkvergunningen komen.

-AOW: de sterkste schouders, de zwaarste lasten is de kern en daar sta ik helemaal achter. Alleen wordt een groot deel van het zwaarste, laagstbetaalde werk in Nederland gedaan door allochtonen die de 45 jaar arbeidsverleden niet zullen halen. Om te voorkomen dat deze groep verplicht moet doorwerken tot 67 moet het voorstel op een of andere manier worden aangepast. Hoe, daar broed ik nog op; suggesties van harte welkom!

‘Meer Onderwijs’

Als spreektijd niet een schaars goed was zou ik graag tijd besteden aan het pleiten voor deze tekst: mooi! Een puntje: wat mij betreft mag met de invoering van studieloon en studietax het collegegeld worden afgeschaft. Als dat niet mogelijk is, dan in ieder geval opnemen dat we niet aan collegegelddifferentiatie gaan doen.

‘Ruimte om te leven’

-er komt een snellere ov-verbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland.

‘Beter Bestuur’

-motiveer even waarom de Eerste Kamer kan worden afgeschaft

-geen terugbrenging van het aantal Tweede Kamerleden naar 100: dat bedreigt de volksvertegenwoordigende en controlerende rol van het parlement

-adviserend referendum mag wat mij betreft geschrapt worden: correctief referendum is voldoende om politici indien nodig terug te kunnen fluiten, het adviserend referendum blijkt te vaak een kostbare wassen neus.

Toch nog weer veel geworden… GroenLinkser, he J.