Stop de heilloze weg van Klink!

Met dank overgenomen van R.M. (Renske) Leijten i, gepubliceerd op maandag 28 juni 2010.

De zorgvraag remmen door eigen betalingen in te voeren is een heilloze weg. Minister Klink moet werk maken van het schrappen van overbodig papierwerk en bureaucratie in de zorg

Renske Leijten is Tweede Kamerlid voor de SP

Demissionair minister Klink bezuinigt stevig op de zorg. Het basispakket wordt verkleind, de eigen bijdragen gaan omhoog. Volgens minister Klink een noodzakelijke ingreep om het volgende kabinet niet met een gat in de begroting op de zadelen. Maar de vraag is of een nieuw kabinet blij moet zijn met de hulp van Klink. Zijn bezuinigingen zijn namelijk een verplaatsing van de lasten naar kwetsbare mensen die deze zorg of ondersteuning hard nodig hebben en zullen op de lange termijn juist leiden tot fors hogere kosten.

Eigen betalingen bij de logopedist, de diëtist en de ergotherapeut leiden ertoe dat mensen af zien van behandeling. Dit uitstel leidt tot hogere kosten op lange termijn. Een jong kind van spraakproblemen afhelpen voorkomt een levenslange taalachterstand. Na een beroerte kan door training de spraak hersteld worden, waarmee patiënten weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. Logopedie voorkomt isolement bij ouderen en schooluitval bij jongeren. Een bezuiniging daarop is om die reden contraproductief en kortzichtig.

Diëtisten helpen jong en oud bij het voorkomen en bestrijden van overgewicht. Gezonder eten voorkomt suikerziekte, hart- en vaatziekten in de toekomst en levert behalve gezondheidswinst ook financieel voordeel op. En als één op de vier patiënten in het ziekenhuis ondervoed is, moet je niet bezuinigen op diëtisten maar juist ondervoeding en daarmee het afremmen van genezing voorkomen door te investeren in de preventie van deze problemen.

Het meest flagrante voorbeeld van Klinks bezuinigingen is het schrappen van de rollator uit het basispakket. Een hulpmiddel geeft ouderen de mogelijkheid om deel te nemen aan de samenleving en langer zelfstandig te blijven wonen. Een financiële barrière opwerpen is oneerlijk en contraproductief.

De kosten van een rollator zijn een koopje in vergelijking tot heupoperaties na valpartijen. Meer dan een half miljoen Nederlanders zijn tijdelijk afhankelijk van hulpmiddelen. De bezuinigingen van Klink leiden tot tweedeling bij deze gebruikers en tot hoge risico’s en gezondheidsverlies bij mensen die zelf niet de benodigde financiële middelen hebben.

Met het invoeren van eigen bijdragen in de geestelijke gezondheidszorg van 80 tot 175 euro wordt op de korte termijn bezuinigd maar schuiven hogere maatschappelijke kosten door naar de toekomst. Voor kwetsbare mensen met psychische problemen zijn eigen bijdragen een obstakel om de hulp te zoeken die ze vaak zo hard nodig hebben. Wanneer zij afzien van zorg, krijgt de samenleving de rekening door overlast op straat, meer huiselijk geweld en hogere kosten voor werkgevers en uitkeringsinstanties. Zowel voor patiënten zelf als voor de samenleving geldt hier: voorkomen is beter dan genezen. Organisaties van logopedisten, diëtisten, ergotherapeuten, chronisch zieken, ouderen en in de geestelijke gezondheidszorg noemen, volkomen terecht, de bezuinigingen van Klink kortzichtig. Zij waarschuwen voor het doorschuiven van de rekening en voor de schade van uitstel van zorg of ondersteuning.

De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMW) stelde in september 2009 vast dat juist met paramedische zorg, waaronder logopedie, dieetadvies en bewegingstherapie hogere kosten bij ziekte of een gebrek vermeden kunnen worden. De stuurgroep Ondervoeding en het Erasmus Medisch Centrum stelden vast dat met het voorkomen van ondervoeding in de zorg een besparing van 1,7 miljard is gemoeid.

De zorgvraag remmen door eigen betalingen in te voeren is een heilloze weg. De minister moet werk maken van het schrappen van overbodig papierwerk en bureaucratie in de zorg. Dat leidt tot een grote kostenbesparing én verhoogt het werkplezier voor het personeel. Wie drempels opwerpt voor relatief goedkope behandelingen verlegt de rekening naar de zieke en verhoogt de zorguitgaven op lange termijn. Als minister Klink zo graag het volgende kabinet van dienst wil zijn, moet hij hiermee stoppen en juist inzette op preventie en de bestrijding van de bureaucratie die nu nog zo welig tiert in de zorg.

Dit artikel is op 28 juni 2010 geplaatst op Volkskrant.nl