Wet Kinderombudsman (initiatiefvoorstel Khadija Arib, PvdA) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

Wet Kinderombudsman (initiatiefvoorstel Khadija Arib, PvdA)

Met dank overgenomen van Ch.P. (Tof) Thissen i, gepubliceerd op dinsdag 15 juni 2010.

Met dit voorstel wordt de Kinderombudsman bij het bureau van de Nationale ombudsman geplaatst. Volgens de indiener is door de ondertekening van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de aanbevelingen van het VN-Comité naar aanleiding van de rapportage van Nederland over de voortgang van de implementatie van het kinderrechtenverdrag, de internationale ontwikkeling op het gebied van de Kinderombudsman en ervaringen in Nederland met kinderombudswerk oprichting van een onafhankelijke Kinderombudsman nodig. Ook de manier waarop in Nederland het klachtrecht in de jeugdzorg is georganiseerd is een belangrijke aanleiding.

Tof Thissen voerde het woord namens de GroenLinksfractie.

Mijn fractie heeft afgewogen of wij überhaupt het woord

zouden moeten voeren over dit voorstel, dat wij

van harte steunen. Niet spreken over een voorstel

dat je van harte steunt en waar je nog maar een

paar kleinere opmerkingen over hebt, zou echter

geen recht doen aan het initiatief vanuit de Tweede

Kamer door mevrouw Arib. Door haar

vasthoudendheid kan dit voorstel nu in ultieme

instantie door de Eerste Kamer worden behandeld.

Dus hulde voor het initiatief en ook voor het feit dat

mevrouw Arib dit op zo'n prima manier door de

Tweede Kamer heeft geloodst. Ook op voorhand

hulde voor de minister, die naar wij aannemen

behartigenswaardige en ondersteunende woorden

aan het initiatiefvoorstel zal wijden.

Wij zijn blij dat dit in goede samenhang is

ontwikkeld met de Nationale ombudsman. Ik sluit

mij heel graag aan bij de vraag van mevrouw

Slagter of er sprake is van een hiërarchische relatie

of een nevengeschikte.

De Nationale ombudsman behandelt zaken

van een burger tegen overheidsinstanties en kan

daarbij op zijn manier naar voren treden. Dat doet

hij uitermate uitstekend, zeker bij de jaarlijkse

algemene beschouwingen bij zijn jaarverslag.

Daarbij kan hij lijnen ontdekken in het patroon van

de klachten van burgers ten opzichte van de

overheid. Ik heb begrepen dat de

kinderombudsman ook aan belangenbehartiging

zou kunnen doen in het belang van het kind. Kan

de initiatiefneemster mij daar nader over berichten?

Ik sluit mij overigens van harte aan bij de

vraag onder welk ministerie de kinderombudsman

gaat vallen en wat het precieze budget is. Met

andere woorden: sturen wij een nieuw instituut

binnen het instituut Nationale ombudsman de wei in

zonder de middelen om werkelijk uit te groeien tot,

zoals mevrouw Slagter zo fraai zei, een volwassen

instituut dat krachtig kan opkomen voor de

belangen van kinderen? Welk ministerie wordt

hiervoor dus verantwoordelijk en wat is het budget?

Ik feliciteer nogmaals namens de fractie van

GroenLinks de initiatiefneemster en ook de minister

met dit voor zijn ministerie fantastische resultaat.