Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 32412 - Initiatiefvoorstel Verruiming bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden op zon- en feestdagen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen ; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet
Document­datum 14-06-2010
Publicatie­datum 15-06-2010
Nummer KST324122
Kenmerk 32412, nr. 2
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 412

Voorstel van wet van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de vrijstelling van de verboden in de Winkeltijdenwet meer aan gemeenten over te laten en daartoe die wet te wijzigen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Winkeltijdenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

  • 1. 
    De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.
  • 2. 
    De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.
  • 3. 
    De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

B

De artikelen 4, 5 en 7 vervallen.

C

In artikel 8, eerste lid, aanhef, vervalt «, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen,» .

ARTIKEL II

In artikel 1, onder 4°, van de Wet op de economische delicten wordt in de zinsnede met betrekking tot de Winkeltijdenwet «de artikelen 2, 3, vijfde lid, 4, derde lid, 5, derde lid, 6, tweede lid, 7, derde lid, en 8, tweede lid;» vervangen door: de artikelen 2, 3, derde lid, 6, tweede lid, en 8, tweede lid;.

ARTIKEL III

Indien het bij koninklijke boodschap van 6 oktober 2008 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Winkeltijdenwet met het oog op inkadering van de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen of een ontheffingsbevoegdheid toe te kennen in verband met de toeristische aantrekkingskracht van een gemeente (kamerstukken 31 728), tot wet is of wordt verheven, en eerder in werking is getreden of treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als deze wet, wordt aan artikel I van deze wet een onderdeel toegevoegd, luidende:

D

In artikel 10 vervallen de aanduiding «1.» voor het eerste lid en het tweede lid.

ARTIKEL IV

Indien het bij koninklijke boodschap van 6 oktober 2008 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Winkeltijdenwet met het oog op inkadering van de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen of een ontheffingsbevoegdheid toe te kennen in verband met de toeristische aantrekkingskracht van een gemeente (kamerstukken 31 728), tot wet is of wordt verheven en later in werking treedt dan deze wet, vervallen de artikelen I en II van die wet.

ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken,

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.