Antwoord Kamervragen 'standaard subsidiekader'

Met dank overgenomen van F. (Fatma) Koşer Kaya i, gepubliceerd op woensdag 28 april 2010, column.

Dinsdag 27 april ontvingen Fatma Koser Kaya en de Kamerleden Peters, Vendrik (beiden GroenLinks), Irrgang (SP), Yücel en Waalkens (beiden PvdA) antwoord op hun vragen over het standaard subsidiekader.

Vraag 1

Is het u bekend dat tijdens het algemeen overleg van 20 mei 2009 over de rol van maatschappelijke organisaties bij ontwikkelingssamenwerking met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de brief van de minister d.d. 28 mei 2009 over de gedane toezeggingen tijdens het debat[1], nog weinig bekend was over de procedures en de invulling van het standaard subsidiekader voor maatschappelijke organisaties?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Is inmiddels bekend welke huidige regelingen zullen opgaan in het standaard subsidiekader? Zo ja, welke zijn dit?

Antwoord

Met het oog op de stroomlijning van de verschillende subsidieprogrammas worden themas die nu binnen (individuele) subsidiekaders gefinancierd worden zoveel mogelijk ondergebracht in het standaard subsidiekader. De huidige op één organisatie afgestemde regelingen gaan dus niet één op één op in het standaard subsidiekader. Het standaard subsidiekader is namelijk niet gericht op de financiering van (individuele) organisaties, maar op de financiering van programmas (per thema, land of regio). Het doel van het standaard subsidiekader is flexibel in te kunnen spelen op actuele wereldwijde ontwikkelingen en desgewenst een (extra) inzet te plegen op (nieuwe) beleidsprioriteiten.

Het standaardkader zal een subsidieraamwerk zijn waarbinnen op basis van beleidsinhoudelijke afwegingen afzonderlijke subsidietenders per thema, land of regio kunnen worden uitgeschreven. Nederlandse en internationale maatschappelijke organisaties kunnen in het kader van die subsidietenders aanvragen indienen en zullen onderling op kwaliteit moeten concurreren.

Vraag 3

Hoeveel geld is er in 2011 voor het subsidiekader beschikbaar?

Antwoord

Zoals aangegeven in de brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking aan de Tweede Kamer d.d. 28 mei 2009 is voor het standaard subsidiekader in 2011 een bedrag van ten minste 50 miljoen euro beschikbaar.

Vraag 4

Wanneer worden de regels en voorwaarden van het subsidiekader gepubliceerd?

Antwoord

Het staat nu nog niet vast ten aanzien van welke themas, regios of landen in 2010/2011 getenderd zal worden. Zodra de besluitvorming daaromtrent is afgerond zullen de daartoe noodzakelijke bepalingen vastgesteld en gepubliceerd worden.  

Vraag 5

Wanneer kunnen maatschappelijke organisaties zich aanmelden?

Antwoord

Telkens wanneer een tender binnen het standaard subsidiekader wordt geopend, kunnen maatschappelijke organisaties daarvoor een aanvraag indienen (zie verder vraag 4).

 

[1] Kamerstuk 31 933, nr. 2