Antwoord Kamervragen 'buitenlandse artsen'

Met dank overgenomen van F. (Fatma) Koşer Kaya i, gepubliceerd op vrijdag 16 april 2010, column.

Donderdag 15 april ontving Fatma Koser Kaya antwoord op haar vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de afname van de instroom van buitenlandse artsen.

 • 1. 
  Kent u de artikelen ‘Weinig buitenlandse artsen aan de slag’, ‘Gevluchte arts botst op procedure’ en ‘Buitenlandse artsen effectief buitengesloten’? 1) 2) 3) Bent u op de hoogte van het TV-item ‘Extra taaltoets voor gevluchte artsen leidt tot problemen’? 4)

Ja, ik heb kennis genomen van de vermelde artikelen als ook van

het TV item van NOVA over taaltoets voor gevluchte artsen.

 • 2. 
  Deelt u de conclusie van de auteurs van de genoemde artikelen dat de assessmentprocedure, die in december 2005 in werking trad, heeft geleid tot uitsluiting van buitenlandse artsen?

Nee, ik deel de conclusie van deze auteurs niet.

Uit een onafhankelijke quick scan van het assessment uitgevoerd in 2007, blijkt dat in de assessmentprocedure er minder buitenlandse studenten stranden dan in de procedure van voor 2005.

 • 3. 
  Hoe verklaart u dat in de jaren 1996 tot en met 2004 ieder jaar gemiddeld 118 buitenlandse artsen aan de medische faculteiten werden toegewezen en van 2006 tot en met 2009 slechts 25 buitenlandse artsen werden toegewezen?

Het aantal aanvragen voor een verklaring van vakbekwaamheid van buitenlandse artsen en overige zorgverleners met een diploma van buiten de EER, is vanaf 2003 sterk gedaald. De daling van de instroom van buitenlandse artsen aan de medische faculteiten is het gevolg van de sterk afgenomen toestroom van immigranten in Nederland in het algemeen.

De dalende instroom van buitenlandse artsen aan medische faculteiten is dan ook niet het gevolg van de invoering van de kennis- en vaardighedentoets (AKV toets), dat een onderdeel uitmaakt van het assessment. Het assessment is pas op 1 december 2005 ingevoerd en -uit cijfers van het BIG-register blijkt dat vanaf 2005 64% van de kandidaten de AKV toets met succes heeft afgerond.

 • 4. 
  Onderschrijft u dat het gevraagde taalniveau bij de eerste toets van de nieuwe assessmentprocedure een hoge drempel opwerpt die het voor buitenlandse artsen bijna onmogelijk maakt de procedure succesvol af te ronden?

De taaltoets is een van de vier onderdelen van de algemene kennis- en vaardighedentoets. Bij het onderdeel Nederlandse taal en communicatievaardigheden is aangesloten bij de vereiste competenties voor artsen met betrekking tot begeleiding van patiënten, zoals die zijn neergelegd in de bijlage van het Besluit opleidingseisen arts. Het niveau van taalvaardigheid van de AKV toets is gelijk aan het niveau van VWO-6. Dit niveau is noodzakelijk voor buitenlandse artsen om adequaat met patiënten en collega’s te kunnen communiceren.

In de praktijk blijkt de taaltoets ook geen te hoge drempel. In de periode tussen 1 december 2005 en 31 december 2009 heeft 64% van de 72 kandidaten de AKV toets succesvol afgerond.

Vanuit de Universitair Medische Centra bereiken mij bovendien berichten dat de taalvaardigheid van buitenlandse artsen sinds 2005 aanzienlijk is verbeterd.

 • 5. 
  Bent u bereid in een passend voortraject ter voorbereiding op de assessmentprocedure te voorzien? Zo ja, op welke termijn is zo’n traject beschikbaar? Zo nee, waarom niet?

In overleg met de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) organiseert het BIG-register minimaal 2 keer per jaar een voorlichtingsbijeenkomst voor buitenlandse artsen en tandartsen ter voorbereiding op de assessmentprocedure. Daarbij wordt informatie verstrekt over de procedure, de inhoud van de testen en cursussen in taal of anderszins die specifiek gericht zijn op buitenlandse artsen. Er zijn op dit moment dan ook voldoende mogelijkheden voor buitenlandse artsen om zich op de taaltoets en overige onderdelen van het assessment voor te bereiden.

 • 6. 
  Bent u bereid voortaan weer jaarverslagen openbaar te maken van de VWS-commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid en het BIG-bureau, waarin aandacht voor de aantallen vakbekwaamheidsverzoeken van buiten de EER opgeleide artsen, tandartsen, verpleegkundigen, apothekers en andere BIG-beroepsgroepen en de aantallen deelnemers aan de volledige assessmentprocedure?

Ik zal de voorzitter van de CBGV verzoeken vanaf 2010 jaarverslagen te publiceren, waarin aandacht besteed wordt aan cijfers van verzoeken voor een verklaring van vakbekwaamheid en van deelnemers aan het assessment van buiten de EER opgeleide BIG-beroepbeoefenaars.

 • 7. 
  Bent u na vier jaar ervaring met de nieuwe assessmentprocedure bereid een onafhankelijke evaluatie te laten uitvoeren?

In 2007 heeft een onafhankelijke quick scan over de effectiviteit van de assessmentprocedure plaatsgevonden. Uit die quick scan blijkt dat het assessment transparanter wordt gevonden dan de daarvóór geldende procedure. Over de uitslag van die quick scan is uw Kamer geïnformeerd bij mijn brief van 27 augustus 2008 (kamerstuk 29 282, nr. 70).

Ik meen dat het op dit moment te vroeg is en er ook geen aanleiding is voor een tweede evaluatie.

In overleg met de voorzitter van de CBGV zal ik bezien wanneer een volgende evaluatie van het assessment op zijn plaats is.

BIG: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

 • 1) 
  Medisch Contact, ‘Weinig buitenlandse artsen aan de slag’, 11 maart 2010
 • 2) 
  Medisch Contact, ‘Gevluchte arts botst op procedure’, 11 maart 2010
 • 3) 
  Asiel & Migrantenrecht, ‘Buitenlandse artsen effectief buitengesloten’, 26 maart 2010
 • 4) 
  NOVA, 24 maart 2010