Inbreng debat over verslag van de Europese top

Met dank overgenomen van F. (Fatma) Koşer Kaya i, gepubliceerd op dinsdag 30 maart 2010, column.

Inbreng van Fatma Koser Kaya op 30 maart 2010 bij het debat over het verslag van de Europese top. GESPROKEN TEKST GELDT [Griekenland] Voorzitter, Hulp aan Griekenland wordt weer een stap concreter. Maar er zijn nog veel vragen. Ook in de markt, die blijft wantrouwen. De rente op staatsobligaties ligt 3%-punt boven het Duitse niveau.[1] Het IMF wordt onderdeel van de hulp. Welke rol spelen zij? Wie stelt de voorwaarden aan Griekenland? Hoe wordt hier rekening gehouden met regels in de EU? Landen geven eventueel bilaterale steun. Hoe wordt er bij deze bilaterale leningen omgegaan met de no-bail-out clausule? Op welke manier wordt daar vorm aan gegeven? Zijn leningen hiermee niet in strijd? En zijn alle eurolanden verplicht om mee te doen? Of kunnen zij kiezen geen lening te verstrekken? Bijvoorbeeld bij strijdigheid met landelijke regels? Hoe wordt er dan omgegaan met de Nederlandse voorwaarde dat iedereen mee moet doen? Graag een reactie. Steun aan Griekenland is wat D66 betreft nadrukkelijk verbonden aan verbetering van het stabiliteits- en groeipact. Afspraken moeten juridisch bindend en afdwingbaar zijn. Wat heeft de premier gedaan om deze crisis aan te grijpen, om een flinke stap vooruit te doen? Wat is de precieze opdracht van de taskforce die voorstellen moet doen over versterking van toezicht en controleinstrumenten?[2] En hoe wordt voorkomen dat dit een rapport wordt als de commissie Bakker of de Kennis- en investeringsagenda, waarvan de conclusies in de la verdwijnen? Of een rapport als Larosiere, waar de minimaal haalbare aanbevelingen worden gedaan, in plaats van de meest wenselijke[3]? Hoe gaat de premier dit voorkomen? Wat gaat hij doen om het pact daadwerkelijk te verbeteren? [EU 2020] Voorzitter, De Lissabonstrategie stond vol prachtige doelstellingen. We weten allemaal wat daarvan terecht is gekomen. Belangrijker dan de inhoud van de EU2020, Is dus de vraag hoe we ervoor zorgen dat we de doelstellingen halen. Het verslag spreekt van het ‘geheel gescheiden blijven’ van de instrumenten van de EU2020 en het stabiliteits- en groeipact. Welke instrumenten zijn er dan wel om lidstaten aan de afspraken te houden? Denkt de premier ook dat bindende afspraken nodig zijn? Gaat u de Commissie vragen een systeem zoals het stabiliteits- en groeipact op te zetten voor de EU2020? De doelstelling van 3% van het BNP voor R&D[4] is gelijk aan de doelstelling in de Lissabonstrategie. Dat is een goede zaak. Maar de Commissie wil de meting van kennisinvesteringen moderniseren. Wat betekent dat? Er kan geen sprake zijn van een ruimere definitie om het halen van deze doelstelling te vergemakkelijken. Uit de gisteren gepresenteerde KIA[5] foto blijkt dat het Nederlandse percentage voor R&D bij lange na niet in de buurt komt van de 3%. Sterker nog: het percentage neemt af. Wat gaat u doen om die doelstelling wel te halen? Graag een heldere reactie. [KLIMAATONDERHANDELINGEN] Voorzitter, de klimaatverandering. De inzet van Europa is om naar Mexico te gaan met een ‘stap-voor-stap benadering’. Wat D66 betreft is dat onvoldoende. De titel van een EU commissiemededeling voor de onderhandelingen in Kopenhagen was niet ‘stap-voor- stap’, maar “Stepping - up”. Oftewel: versnellen! Met de commissiestrategie lijkt Europa een stap terug te zetten in ambitie. De opwarming van de aarde leent zich niet voor een aanpak van beetje-bij-beetje. Kleine stapjes zijn geen grote ambities, terwijl de urgentie van het probleem niet minder is geworden. Voorzitter, De keuzes die nu worden gemaakt, zijn essentieel voor de toekomst van de Europese Unie. De EU wordt volwassen. De afspraken die worden gemaakt, moeten dat ook zijn. Ik roep de premier op zich daarvoor in te zetten. Toelichting uit KIA foto bij R&D investeringen: “Het is een zorgenpunt voor de KIA dat de publieke R&Duitgaven de afgelopen jaren als percentage van het BBP blijven afnemen. Temeer omdat deze investeringen in andere ons omringende landen wel toenemen. Door een correctie van het CBS lijkt het alsof de publieke R&D-investeringen voor het eerst in jaren zijn toegenomen. Deze correctie heeft echter ook effect op de cijfers van de afgelopen jaren waardoor de negatieve trendlijn per saldo gehandhaafd wordt (van 0,78% naar 0,76%, 0,74% en 0,73%). NB: Zeer recentelijk heeft het CBS het cijfer voor publieke R&D investeringen voor de jaren 2007 en 2008 fors naar boven bijgesteld (naar respectievelijk 0,85% en 0,87%). Deze cijfers zijn hier niet meegenomen omdat de herziene reeks niet verder teruggaat en daardoor een vergelijking met het ijkjaar 2006 niet mogelijk is.” [1] Duitsland heeft het laagste rente-niveau van Europa, en wordt als concurrentiepunt gebruikt. [2] Taskforce ingesteld om alle opties te verkennen voor versterking van het wettelijke kader voor versterking van toezicht en controle instrumenten voor SGP. [3] Wij willen dat er een echt goed rapport komt, met stevige aanbevelingen die europa echt een stap verder kunnen helpen. Waaruit bindende en afdwingbare afspraken uit voort kunnen vloeien. Larosiere is een voorbeeld van een rapport waar dit niet het geval is. Dit rapport schreef toe naar een europese toezichthouder, maar adviseerde het niet. Dat willen wij niet nog een keer meemaken. [4] Research en development [5] KIA = Kennis- en Investeringsagenda.