Kamervragen "Openingstijden van huisartsen niet toereikend"

Met dank overgenomen van F. (Fatma) Koşer Kaya i, gepubliceerd op donderdag 25 maart 2010, column.

Fatma Koser Kaya heeft vragen gesteld aan de minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de openingstijden van huisartsen niet toereikend zijn. Hieronder treft u de antwoorden.

 • 1. 
  Bent u op de hoogte van de peilingen van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en de Zorgbelangorganisaties over de toegankelijkheid van huisartsen?

Ja

 • 2. 
  Hoe beoordeelt u, met de kennis van deze laatste peilingen, het antwoord van uw voorganger op mijn eerdere vragen?

Ik deel de mening van mijn voorganger dat de toegankelijkheid van huisartsen aandacht behoeft en dat in de huidige bekostigingssystematiek voldoende mogelijkheden zijn om als zorgverzekeraar afspraken te maken met huisartsen over extra serviceverlening zoals openingstijden. Dit kan via de module Modernisering en Innovatie.

 • 3. 
  Hoe verhoudt het speerpunt van het beleid van uw voorganger met betrekking tot de bredere toegang tot de eerste lijn zich met de uitkomst van deze peilingen?

Ik betreur het dat de toegankelijkheid van de huisartsen nog niet optimaal is. In de bekostigingssystematiek zie ik geen belemmeringen om de toegankelijk te vergroten en te verbeteren. Zoals ik al zei biedt de module M&I mogelijkheden voor betere serviceverlening, maar ook de ontwikkeling naar meer integrale zorg via de keten-DBCs en het stimuleren van samenwerken tussen zorgverleners in georganiseerd verband biedt mogelijkheden om te investeren in infrastructuur die de toegankelijkheid van zorgverlening verbetert. Het is aan huisartsen om het goed te gaan organiseren. Dit kan ook door taakdelegatie en taakherschikking. Nurse practioners en praktijkondersteuners kunnen de werkdruk van de huisarts ontlasten waardoor er een efficiëntere zorgverlening ontstaat met meer tijd voor de patiënt en ruimte om de serviceverlening te verbeteren.

 • 4. 
  Bent u van mening dat de situatie is verbeterd ten opzicht van de situatie in 2006? Zo ja, waaruit blijkt dat dan?

Ik heb geen concreet overzicht hoe de openingstijden precies in 2006 georganiseerd waren, maar zoals het onderzoek van de NPCF aangeeft vindt tweederde van de respondenten de openingstijden niet altijd toereikend en blijft het aanbod aan avond- en weekendspreekuren achter bij hun behoefte. Vooralsnog kan ik in dat opzicht nog geen sterke verbetering ten opzichte van 2006 waarnemen.

 • 5. 
  Onderschrijft u de noodzaak om de bereikbaarheid van huisartsen tijdens kantooruren te verbeteren, zoals de NPCF en de Zorgbelangorganisaties benadrukken?

Uiteraard onderschrijf ik de noodzaak om de bereikbaarheid van huisartsen tijdens kantooruren te verbeteren. Deze discussie heb ik in het verleden vooral met u gevoerd ten aanzien van de telefonische bereikbaarheid en de bereikbaarheid van de huisartsenposten. Voor wat betreft de telefonische bereikbaarheid heeft de IGZ in 2006 aan de LHV en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)HuisHHH dringend gevraagd om de norm van 30 seconden bij spoedvragen, die de IGZ in haar rapport hanteert, binnen een jaar na uitkomst van het rapport over te nemen en te implementeren en zichtbare verbeteringen te bewerkstelligen. De LHV heeft mij bij brief laten weten dat zij het eens zijn met de 30 seconden als norm bij spoedvragen.

De IGZ zal dit jaar een vervolgonderzoek uitvoeren naar de telefonische bereikbaarheid van huisartsen. Uit de resultaten van dit onderzoek zal blijken of de bereikbaarheid ten opzichte van het eerder uitgevoerde onderzoek van de IGZ inmiddels is verbeterd. Ik zou het betreuren indien inderdaad blijkt dat er nauwelijks of geen sprake is van een verbetering. Dit tegen de achtergrond dat uit de NPCF-melding blijkt dat bijna de helft van de mensen die het regulier nummer belt geen contact krijgt met de praktijk binnen twee minuten. Zodra de uitkomsten bekend zijn van de IGZ, zal ik mij beraden of vervolgstappen noodzakelijk zijn.

 • 6. 
  Welke maatregelen gaat u nemen om een bredere toegang tot de huisartsen te realiseren?

Op dit moment vind ik dit vooral een zaak tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Zij hebben voldoende mogelijkheden de bredere toegang te realiseren.

 • 7. 
  Deelt u de mening dat het wenselijk is dat huisartsen ook buiten kantooruren spreekuren (kunnen) houden?

Uiteraard is dit een mooie ontwikkeling en ik hoop ook dat verzekeraars en aanbieders met elkaar in gesprek gaan om deze serviceverlening krachtiger op te pakken.