Brief minister over de status van het voor de Studiecommissie belastingstelsel geschreven essay 'Nieuwe paden voor Vergroening' - Herziening Belastingstelsel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 7 juli 2020
kalender

Brief minister over de status van het voor de Studiecommissie belastingstelsel geschreven essay 'Nieuwe paden voor Vergroening' - Herziening Belastingstelsel

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 140

Herziening Belastingstelsel

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Kamerstukken II, 2009–2010, 32 140, nr. 1.

Den Haag, 22 maart 2010

In antwoord op uw brief van 14 januari jl. deel ik u mede dat de heer Ter Haar zijn essay op persoonlijke titel voor de Studiecommissie belastingstelsel heeft geschreven. Genoemde studiecommissie is destijds ingesteld door de toenmalige staatssecretaris en minister van Financiën1 met als opdracht het verrichten van een voorstudie naar verschillende scenario’s voor een mogelijke herziening van het Nederlandse belastingstelsel. In dat kader heeft de commissie aan verschillende wetenschappers en adviseurs, waaronder de heer Ter Haar, gevraagd wat er volgens hen aan het Nederlandse belastingstelsel dient te veranderen. Deze gedachten zijn in de vorm van essays op 12 januari jl. tegelijkertijd gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën.

(http://www.minfin.nl/Onderwerpen/Wonen_werk_en_inkomen/ Studiecommissie_belastingstelsel/Visie_wetenschappers). Omdat het essay van de heer Ter Haar deel uitmaakt van dit grotere geheel, ware het beter geweest als zijn bijdrage gelijktijdig in de publiciteit was gekomen.

De essays van de wetenschappers en adviseurs zullen in een vervolgfase, tezamen met de conclusies uit andere recente publicaties door de studiecommissie worden uitgewerkt tot mogelijke scenario’s voor een belastingherziening. Het kabinet beoogt het rapport van de studiecommissie op 1 april voor uw Tweede Kamer beschikbaar te hebben.

De essays die in opdracht van de «Studiecommissie belastingstelsel» zijn geschreven, zijn dus bedoeld als bijdrage aan de meningsvorming van de commissie. Om de studiecommissie niet voor de voeten te lopen, lijkt het in dit stadium niet wenselijk om mijn mening voortijdig aan de Kamer te verstrekken zodat een politieke discussie ontstaat over de individuele essays.

Na de publicatie van het rapport van de studiecommissie, is er ruimte voor politieke discussie over de conclusies van de studiecommissie en de achterliggende essays.

Voor uw informatie voeg ik een kopie van het essay van de heer Ter Haar als bijlage bij deze brief1.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J. C. Huizinga-Heringa

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer.

2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.