Brief minister ter aanbieding van de Trendanalyse Dierproeven - Dierproeven

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 32336 - Dierproeven.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Dierproeven; Brief minister ter aanbieding van de Trendanalyse Dierproeven
Document­datum 05-03-2010
Publicatie­datum 11-03-2010
Nummer KST141416
Kenmerk 32336, nr. 1
Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 336

Dierproeven

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Den Haag, 5 maart 2010

Hierbij zend ik u de Trendanalyse Dierproeven, die erop gericht is kennis te genereren ten behoeve van de invulling en onderbouwing van het dierproevenbeleid in de komende jaren1.

De set bestaat uit de volgende documenten:

– de maatschappelijke trendanalyse;

– de wetenschappelijke trendanalyse;

– een uitgebreide (journalistieke) samenvatting;

– een sterk ingekorte (journalistieke) samenvatting.

ZonMw heeft de maatschappelijke trendanalyse in uitvoering gegeven aan het Athena instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam, die dit onder leiding van Prof. Dr. Tj. De Cock Buning heeft uitgevoerd. De wetenschappelijke analyse is in uitvoering gegeven aan het Nationaal Centrum Alternatieven voor Dierproeven en onder leiding van Prof. Dr. C. F. M. Hendriksen uitgevoerd.

De trendanalyse vormt het eerste segment van de brede maatschappelijke discussie die de kamer en ik wenselijk achten op het terrein van dierproeven. Bij de totstandkoming van de trendanalyse(s) zijn veel partijen betrokken en gehoord. De inhoud van de trendanalyse vormt de weerslag van deze pluriforme betrokken-heid en gedachtenwisseling.

Ter afsluiting van de Trendanalyse Dierproeven zal in samenwerking met het Rathenau-instituut een dagdeel georganiseerd worden tijdens welke discussie zal plaatsvinden over pregnante trends, tegentrends en focuspunten. Na deze afrondende discussie zal ik u mijn reactie op de trendanalyse doen toekomen.

Tot slot deel ik u mede op korte termijn een voordracht van het NKCA te verwachten voor de inrichting van de u toegezegde Brede Maatschappelijke Commissie. Mijn uitgangspunt is de breedte zodanig in te vullen dat

de commissie gezien kan worden als een geformaliseerde en gesystematiseerde voortzetting van de gedachtenwisseling die gestart is in het kader van de Trendanalyse Dierproeven. Op die wijze is er sprake van een proces van regelmatige uitwisseling van kennis en standpunten en kan van hieruit advisering van de overheid over het dierproevenbeleid plaatsvinden. Ik ben voornemens de commissie formeel te installeren met een instellingsbesluit. De Brede Maatschappelijke Commissie zal gepresenteerd worden tijdens het dagdeel dat ten behoeve van de afsluitende discussie over de trendanalyse wordt georganiseerd.

Een afschrift van deze brief (en bijlagen) zend ik naar de ministers van:

– Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

– Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

– Economische Zaken;

– Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en

– Defensie.

Ik vertrouw erop u hiermee (vooralsnog) voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.