Gewijzigd amendement om wetgeving zwangerschapsafbreking op BES-eilanden gelijkluidend te laten zijn aan die in het Europese deel van het Koninkrijk - Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 13 december 2019
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

31 959

Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Nr. 21

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN REMKES EN VAN GENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15

Ontvangen 3 maart 2010

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Na artikel 8.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8.6a

Na artikel 20 van de Wet afbreking zwangerschap wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 20a

  • 1. 
    Deze wet is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba met inachtneming van dit artikel.
  • 2. 
    In afwijking van artikel 6, eerste lid, onder d, geschiedt de tariefstelling door een door Onze Minister aan te wijzen orgaan.
  • 3. 
    In afwijking van artikel 6, eerste lid, onder f, laat de rechtspersoon de jaarrekening onderzoeken met het oog op het verkrijgen van een verklaring als bedoeld in artikel 121, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek BES.
  • 4. 
    In afwijking van artikel 19, tweede lid, wordt in plaats van «artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering» gelezen: artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering BES.

II

Artikel 8.64 (Wetboek van Strafrecht BES) wordt als volgt gewijzigd:

A

Na onderdeel IIIA wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

III0B Na artikel 84c wordt een artikel ingevoegd, luidende:.

Artikel 84d

Onder een ander, of een kind bij of kort na de geboorte, van het leven beroven wordt begrepen: het doden van een vrucht die naar redelijkerwijs verwacht mag worden in staat is buiten het moederlichaam in leven te blijven.

B

Na onderdeel QQQQQ wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: QQQQQA

Artikel 262 vervalt. C

Na onderdeel AAAAAA wordt drie onderdelen ingevoegd, luidende: AAAAAAB

De artikelen 308 tot en met 311 vervallen. AAAAAAC

In artikel 312 wordt de zinsnede «309 en 310» vervangen door: 312a. AAAAAAD

Na artikel 312 wordt een titel ingevoegd, luidende:

TITEL XIXA Afbreking van zwangerschap Artikel 312a

  • 1. 
    Hij die een vrouw een behandeling geeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor zwangerschap kan worden afgebroken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
  • 2. 
    Indien het feit de dood van de vrouw ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren opgelegd of geldboete van de vierde categorie.
  • 3. 
    Indien het feit is begaan zonder toestemming van de vrouw, wordt gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren opgelegd of geldboete van de vijfde categorie.
  • 4. 
    Indien het feit is begaan zonder toestemming van de vrouw en tevens haar dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren opgelegd of geldboete van de vijfde categorie.
  • 5. 
    Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien de behandeling is verricht door een arts in een ziekenhuis of kliniek waarin zodanige behandeling volgens de Wet afbreking zwangerschap mag worden verricht.

D

Na onderdeel WWWWWWW wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

WWWWWWWA

Artikel 473 vervalt.

III

Aan artikel 13.2 (Gezondheidswet) wordt na onderdeel C een onderdeel toegevoegd, luidende:

CA

Aan artikel 38, tweede lid, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: h. Wet afbreking zwangerschap.

IV

Artikel 16.1 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. 
    Voor de bestaande tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
  • 2. 
    Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. De artikelen 8.6a, 8.64, onderdelen III0B, QQQQQA, AAAAAAB,

AAAAAAC, AAAAAAD, WWWWWWWA en 13.2, onderdeel CA, treden in werking uiterlijk één jaar nadat één of meer artikelen van deze wet in werking zijn getreden.

Toelichting

Het is ten principale wenselijk dat uit een oogpunt van gelijke behandeling van alle burgers en ter versterking van de autonome positie van de vrouw de regelgeving inzake de afbreking van zwangerschap op de BES-eilanden als staatkundig onderdeel van Nederland gelijkluidend is aan de wetgeving in het Europese deel van het Koninkrijk. Dit amendement maakt dit mogelijk en maakt een einde aan de strafbaarstellingsbepalingen in het Wetboek van Strafrecht BES.

Eventuele noodzakelijke overige wettelijke aanpassingen naar aanleiding van onderhavig amendement kunnen in het vervolg van het wetgevingsproces worden aangebracht. De regeling kan uiterlijk één jaar na de transitiedatum worden ingevoerd, waartoe een regeling wordt geboden in artikel 16.1 van het wetsvoorstel.

Remkes Van Gent

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.