Directoraat-generaal Klimaat (CLIMA)

Dit directoraat-generaal i ontwikkelt het EU i-beleid inzake de 'Green Deal'en het tegengaan van klimaatverandering en is verantwoordelijk voor het beheer van projecten en de financiering van programma's die dit beleid ondersteunen.

De commissaris belast met klimaatactie inclusief de 'Green Deal' i is verantwoordelijk voor deze opvolger van het directoraat voor Klimaatactie en energie i.

Prioriteiten zijn:

  • het bereiken van neutrale uitstoot van broeikasgassen door een goed functionerende koolstofmarkt
  • het mainstream maken van een Europees wetgevingskader voor klimaat en stroomlijnen met het begrotingsproces van de lidstaten
  • het normaliseren van klimaatuitgaven binnen het EU-budget en in private fondsen om de klimaattransitie te bereiken
  • het geven van een stem en ruimte aan burgers, steden, regio's en andere belanghebbenden om klimaatmaatregelen te implementeren
  • de Europese samenleving bestendiger maken tegen de negatieve effecten van klimaatveranderingen
  • een actievere rol nemen in klimaatdiplomatie ten behoeve van de naleving van de duurzame ontwikkelingsdoelen en het Parijsakkoord
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 147 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
14.12.2022  REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Functioning of the European carbon market in 2021 pursuant to Articles 10(5) and 21(2) of ...
Verslag com(2022)516
 
30.11.2022  Certificeringskader van de Unie voor koolstofverwijderingen.
Verordening com(2022)672
 
26.10.2022  Versnelling van de transitie naar klimaatneutraliteit voor de veilgheid en de welvaart van Europa EU-klimaatactie­voortgangsverslag 2022.
Verslag com(2022)514
 
26.10.2022  Kwaliteit van de in het wegvervoer in de EU gebruikte benzine en dieselbrandstof (Verslagjaar 2020).
Verslag com(2022)515
 
16.09.2022  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 2018/842 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissie­reducties door de lidstaten van 2021 tot en met ...
Verslag com(2022)467
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 29 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
18.03.2022  Standpunt EU jegens Zwitserland mbt het wijzigen van bijlagen III en IV van de overeenkomst over koppeling van hun regelingen voor de handel in ...
Besluit com(2022)111
 
15.07.2021  Wijziging van Richtlijn 2003/87/EG wat betreft de kennisgeving inzake compensatie in het kader van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel voor in de Unie gevestigde ...
Besluit com(2021)567
 
30.06.2020  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Zwitserland inzake de koppeling van hun handel in broeikasgasemissierechten en technische wijzigingen.
Besluit com(2020)271
 
23.06.2020  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Zwitserland inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten m.b.t. operationele procedures betreft.
Besluit com(2020)255
 
04.03.2020  Kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet).
Verordening com(2020)80
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
12.05.2017  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst met het Global Green Growth Institute.
Aanbeveling com(2017)175