Directoraat-generaal Klimaat (CLIMA)

Dit directoraat-generaal i ontwikkelt het EU i-beleid inzake de 'Green Deal'en het tegengaan van klimaatverandering en is verantwoordelijk voor het beheer van projecten en de financiering van programma's die dit beleid ondersteunen.

De commissaris belast met klimaatactie inclusief de 'Green Deal' i is verantwoordelijk voor deze opvolger van het directoraat voor Klimaatactie en energie i.

Prioriteiten zijn:

  • het bereiken van neutrale uitstoot van broeikasgassen door een goed functionerende koolstofmarkt
  • het mainstream maken van een Europees wetgevingskader voor klimaat en stroomlijnen met het begrotingsproces van de lidstaten
  • het normaliseren van klimaatuitgaven binnen het EU-budget en in private fondsen om de klimaattransitie te bereiken
  • het geven van een stem en ruimte aan burgers, steden, regio's en andere belanghebbenden om klimaatmaatregelen te implementeren
  • de Europese samenleving bestendiger maken tegen de negatieve effecten van klimaatveranderingen
  • een actievere rol nemen in klimaatdiplomatie ten behoeve van de naleving van de duurzame ontwikkelingsdoelen en het Parijsakkoord
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 143 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
05.04.2022  Gefluoreerde broeikasgassen.
Verordening com(2022)150
 
05.04.2022  Ozonlaag afbrekende stoffen.
Verordening com(2022)151
 
18.03.2022  Standpunt EU jegens Zwitserland mbt het wijzigen van bijlagen III en IV van de overeenkomst over koppeling van hun regelingen voor de handel in ...
Besluit com(2022)111
 
15.07.2021  Wijziging van Richtlijn 2003/87/EG wat betreft de kennisgeving inzake compensatie in het kader van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel voor in de Unie gevestigde ...
Besluit com(2021)567
 
15.07.2021  Energie-efficiëntie (herschikking).
Richtlijn com(2021)558
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 27 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
30.06.2020  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Zwitserland inzake de koppeling van hun handel in broeikasgasemissierechten en technische wijzigingen.
Besluit com(2020)271
 
23.06.2020  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Zwitserland inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten m.b.t. operationele procedures betreft.
Besluit com(2020)255
 
04.03.2020  Kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet).
Verordening com(2020)80
 
25.09.2019  Standpunt in het Comité EU-Zwitserland inzake koppeling van regelingen voor de handel in broeikasgas­emissierechten, met wijzigen van bijlagen I en II bij de ...
Besluit com(2019)427
 
31.05.2018  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Zwitserland inzake de handel in broeikasgas­emissierechten, mbt de vaststelling van het reglement van orde van dat Gemengd Comité.
Besluit com(2018)359
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
12.05.2017  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst met het Global Green Growth Institute.
Aanbeveling com(2017)175