Artikel 45:

44
Artikel 45
46
 • 1. 
  Het verkeer van werknemers binnen de Unie is vrij.
 • 2. 
  Dit houdt de afschaffing in van elke discriminatie op grond van de nationaliteit tussen de werknemers der lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden.
 • 3. 
  Het houdt behoudens de uit hoofde van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid gerechtvaardigde beperkingen het recht in om,
 • a) 
  in te gaan op een feitelijk aanbod tot tewerkstelling;
 • b) 
  zich te dien einde vrij te verplaatsen binnen het grondgebied der lidstaten;
 • c) 
  in een der lidstaten te verblijven teneinde daar een beroep uit te oefenen overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen welke voor de tewerkstelling van nationale werknemers gelden;
 • d) 
  op het grondgebied van een lidstaat verblijf te houden, na er een betrekking te hebben vervuld, overeenkomstig de voorwaarden die zullen worden opgenomen in door de Commissie vast te stellen verordeningen.
 • 4. 
  De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de betrekkingen in overheidsdienst.