Verordening 2010/18 - Wijziging van Verordening 300/2008 wat specificaties voor nationale kwaliteitscontroleprogramma’s op het gebied van beveiliging van de burgerluchtvaart betreft - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 23 februari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

De verordening is op 12 januari 2010 gepubliceerd en is op 1 februari 2010 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) nr. 18/2010 van de Commissie van 8 januari 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat specificaties voor nationale kwaliteitscontroleprogramma’s op het gebied van beveiliging van de burgerluchtvaart betreft

officiële Engelstalige titel

Commission Regulation (EU) No 18/2010 of 8 January 2010 amending Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council as far as specifications for national quality control programmes in the field of civil aviation security are concerned
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2010/18
Celex-nummer i 32010R0018

3.

Key dates

Document 08-01-2010
Bekendmaking in Publicatieblad 12-01-2010; Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010,OJ L 7, 12.1.2010
Inwerkingtreding 01-02-2010; in werking datum publicatie + 20 zie art 2
29-04-2010; Toepassing ten laatste zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

12.1.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/3

 

VERORDENING (EU) Nr. 18/2010 VAN DE COMMISSIE

van 8 januari 2010

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat specificaties voor nationale kwaliteitscontroleprogramma’s op het gebied van beveiliging van de burgerluchtvaart betreft

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie en op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (1), en met name op artikel 11, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Het is van essentieel belang dat elke lidstaat een nationaal kwaliteitscontroleprogramma opstelt en toepast om de doeltreffendheid van zijn nationaal programma voor beveiliging van de burgerluchtvaart te waarborgen, overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 300/2008.

 

(2)

Door de lidstaten toe te passen specificaties voor nationale kwaliteitscontroleprogramma’s moeten in dit verband voor een geharmoniseerde aanpak zorgen.

 

(3)

Activiteiten voor toezicht op de naleving, die onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteit moeten worden uitgevoerd, kunnen alleen doeltreffend zijn als zij regelmatig plaatsvinden. Zij mogen niet worden beperkt qua onderwerp, stadium waarin of tijdstip waarop zij worden uitgevoerd. Zij moeten in een op maximale doeltreffendheid gerichte vorm worden uitgevoerd.

 

(4)

Prioriteit dient te worden gegeven aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke methodologie voor activiteiten voor toezicht op de naleving.

 

(5)

Er moet een geharmoniseerde procedure worden ontwikkeld voor de rapportage over de maatregelen die worden getroffen om de verplichtingen waarin deze verordening voorziet na te komen, alsook over de situatie met betrekking tot de beveiliging van de luchtvaart op het grondgebied van de lidstaten.

 

(6)

Nationale kwaliteitscontroleprogramma’s moeten op optimale praktijken zijn gebaseerd. Dergelijke optimale praktijken moeten worden gedeeld met de Commissie en meegedeeld aan alle lidstaten.

 

(7)

Verordening (EG) nr. 300/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 

(8)

De maatregelen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de beveiliging van de burgerluchtvaart,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 300/2008

Verordening (EG) nr. 300/2008 wordt als volgt gewijzigd:

 

1)

De titel „Bijlage” wordt vervangen door „Bijlage I”.

 

2)

De tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening wordt toegevoegd als bijlage II.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Ze is van toepassing vanaf de datum die vermeld is in de uitvoeringsbepalingen welke overeenkomstig de procedure van artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 300/2008 worden vastgesteld, maar uiterlijk vanaf 29 april 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 januari 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO

 

 

BIJLAGE

BIJLAGE II

Gemeenschappelijke specificaties voor het nationale kwaliteitscontroleprogramma dat door elke lidstaat moet worden toegepast op het gebied van beveiliging van de burgerluchtvaart

  • 1. 
    DEFINITIES
 

1.1.

In deze bijlage zijn de volgende definities van...


Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.
 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.