Besluit 2009/968 - Geheimhoudingsregels betreffende Europol-informatie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 7 april 2020
kalender

Besluit 2009/968 - Geheimhoudingsregels betreffende Europol-informatie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit was geldig van 1 januari 2010 tot 30 april 2017.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit 2009/968/JBZ van de Raad van 30 november 2009 houdende vaststelling van de geheimhoudingsregels betreffende Europol-informatie

officiële Engelstalige titel

Council Decision 2009/968/JHA of 30 November 2009 adopting the rules on the confidentiality of Europol information
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2009/968
Celex-nummer i 32009D0968

3.

Key dates

Document 30-11-2009
Bekendmaking in Publicatieblad 17-12-2009; Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010,OJ L 332, 17.12.2009
Inwerkingtreding 01-01-2010; in werking zie art 16
Einde geldigheid 30-04-2017; afgeschaft en vervangen door 32016R0794

4.

Wettekst

17.12.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 332/17

 

BESLUIT 2009/968/JBZ VAN DE RAAD

van 30 november 2009

houdende vaststelling van de geheimhoudingsregels betreffende Europol-informatie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol) (1) („het Europol-besluit”), en met name op artikel 40,

Gezien de door de raad van bestuur voorgelegde ontwerpregels,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

Overeenkomstig het Europol-besluit dient de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen en na raadpleging van het Europees Parlement, geheimhoudingsregels vast te stellen met betrekking tot informatie die wordt ingewonnen door of wordt uitgewisseld met Europol (hierna: „de regels” genoemd),

BESLUIT:

HOOFDSTUK I

DEFINITIES EN WERKINGSSFEER

Artikel 1

Definities

Voor deze regeling gelden de volgende definities:

 

a)

„informatieverwerking” of „verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of niet-persoonsgebonden gegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

 

b)

„derde partij”: de entiteiten bedoeld in artikel 22, lid 1, en artikel 23, lid 1, van het Europol-besluit;

 

c)

„Europol-beveiligingscomité”: het in artikel 4 omschreven comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en van Europol;

 

d)

„Europol-beveiligingscoördinator”: de adjunct-directeur die, naast zijn andere taken, door de directeur van Europol overeenkomstig artikel 38, lid 2, van het Europol-besluit met de coördinatie en de controle van de beveiliging is belast;

 

e)

„Europol-beveiligingsofficier”: de Europol-functionaris die door de directeur van Europol is benoemd en verantwoordelijk is voor beveiligingskwesties, overeenkomstig artikel 6;

 

f)

„beveiligingshandboek”: het handboek waarmee deze regeling ten uitvoer wordt gelegd en dat overeenkomstig artikel 7 moet worden opgesteld;

 

g)

„rubriceringsniveau”: het beveiligingsniveau dat aan een door of via Europol verwerkt document wordt toegekend, zoals bedoeld in artikel 10;

 

h)

„beveiligingspakket”: een bepaalde combinatie van beveiligingsmaatregelen die van toepassing is op informatie waarvoor een bepaald Europol-rubriceringsniveau geldt, zoals bedoeld in artikel 10;

 

i)

„basisbeschermingsniveau”: het beschermingsniveau dat geldt voor alle door of via Europol verwerkte informatie, uitgezonderd voor informatie die duidelijk herkenbaar of uitdrukkelijk gemarkeerd is als publieke informatie, zoals bedoeld in artikel 10, lid 1;

 

j)

„personeel”: tijdelijke functionarissen en/of arbeidscontractanten, bedoeld in artikel 39, lid 4, van het Europol-besluit;

 

k)

„gerubriceerde Europol-informatie”: informatie en materiaal in iedere vorm, waarvan de ongeoorloofde openbaarmaking de wezenlijke belangen van Europol of van één of meer lidstaten in meerdere of mindere mate zou kunnen schaden, en waarvoor goede beveiligingsmaatregelen, zoals omschreven in artikel 7, lid 2, onder b), noodzakelijk zijn.

Artikel 2

Werkingssfeer

  • 1. 
    In deze regeling worden de beveiligingsmaatregelen vastgesteld die worden toegepast op alle informatie die door of via Europol wordt verwerkt.
  • 2. 
    De communicatiekanalen tussen Europol en de nationale eenheden van de lidstaten, als bedoeld in artikel 8 van het Europol-besluit, bieden...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.