Besluit 2009/936 - Besluit 2009/936/JBZ tot vaststelling van de uitvoeringsregels voor analysebestanden van Europol - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 5 april 2020
kalender

Besluit 2009/936 - Besluit 2009/936/JBZ tot vaststelling van de uitvoeringsregels voor analysebestanden van Europol

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit was geldig van 1 januari 2010 tot 30 april 2017 en moest uiterlijk op 1 januari 2013 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit van de Raad 2009/936/JBZ van 30 november 2009 tot vaststelling van de uitvoeringsregels voor analysebestanden van Europol

officiële Engelstalige titel

Council Decision 2009/936/JHA of 30 November 2009 adopting the implementing rules for Europol analysis work files
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2009/936
Celex-nummer i 32009D0936

3.

Key dates

Document 30-11-2009
Bekendmaking in Publicatieblad 11-12-2009; Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008,OJ L 325, 11.12.2009
Inwerkingtreding 01-01-2010; in werking zie art 21
Einde geldigheid 30-04-2017; afgeschaft en vervangen door 32016R0794
Omzetting 01-01-2013; ten laatste

4.

Wettekst

11.12.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 325/14

 

BESLUIT VAN DE RAAD 2009/936/JBZ

van 30 november 2009

tot vaststelling van de uitvoeringsregels voor analysebestanden van Europol

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese Politiedienst (Europol) (1) („het Europol-besluit”), en met name artikel 14, lid 1, en artikel 59, lid 1, onder b),

Met inachtneming van het Verdrag van de Raad van Europa van 28 januari 1981 tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens,

Met inachtneming van de door de Raad van Europa op 17 september 1987 aangenomen Aanbeveling R(87)15 van het Comité van ministers tot regeling van het gebruik van persoonsgegevens op politieel gebied,

Gezien de door de raad van bestuur voorgelegde ontwerpregels voor analysebestanden van Europol,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende dat de Raad met gekwalificeerde meerderheid, na raadpleging van het Europees Parlement, uitvoeringsregels vaststelt voor de analysebestanden (hierna: „de regels”genoemd),

BESLUIT:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEGINSELEN

Artikel 1

Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a) 
  „persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbare persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificatienummer of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;
 • b) 
  „analysebestand”: een bestand dat is aangelegd voor analysedoeleinden als bedoeld in artikel 14, lid 1, van het Europol-besluit;
 • c) 
  „analyse”: het compileren, verwerken of gebruiken van gegevens ter ondersteuning van strafrechtelijk onderzoek, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, lid 2, van het Europol-besluit;
 • d) 
  „deelnemers aan een analysegroep”: analisten en andere personeelsleden van Europol die door de directeur zijn aangewezen, alsmede verbindingsofficieren en/of deskundigen uit de lidstaten die de informatie verstrekken of waarop de informatie betrekking heeft, in de zin van artikel 14, lid 4, van het Europol-besluit;
 • e) 
  „verwerking van persoonsgegevens” of „verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Artikel 2

Toepassingsgebied

De regels die bij dit besluit worden vastgesteld, zijn van toepassing op de verwerking van gegevens voor analysedoeleinden als bedoeld in artikel 14, lid 1, van het Europol-besluit.

Artikel 3

Gegevensverstrekking voor analysedoeleinden

 • 1. 
  Gegevens worden verstrekt door de nationale eenheden of worden — afhankelijk van de mate van urgentie — rechtstreeks van de aangewezen bevoegde autoriteiten naar Europol geleid, overeenkomstig artikel 8, lid 2, en artikel 14, lid 3, van het Europol-besluit, waarna ze in gestructureerde en ongestructureerde vorm in een analysebestand worden opgenomen. De lidstaat die de gegevens verstrekt, stelt Europol in kennis van het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt en van alle beperkingen inzake het gebruik, het uitwissen of het vernietigen ervan, met inbegrip van eventuele algemene of specifieke beperkingen inzake de toegankelijkheid. Deze lidstaat kan Europol ook in een later stadium van dergelijke beperkingen in kennis stellen.

Europol moet ervoor zorgen dat...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.