Besluit 2009/935 - Lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 7 april 2020
kalender

Besluit 2009/935 - Lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit was geldig van 1†januari†2010 tot 30†april†2017.

2.

Kerngegevens

officiŽle titel

Besluit 2009/935/JBZ van de Raad van 30†november 2009 tot vaststelling van de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten

officiŽle Engelstalige titel

Council Decision 2009/935/JHA of 30†November 2009 determining the list of third States and organisations with which Europol shall conclude agreements
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2009/935
Celex-nummer†i 32009D0935

3.

Key dates

Document 30-11-2009
Bekendmaking in Publicatieblad 11-12-2009; Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010,OJ L 325, 11.12.2009
Inwerkingtreding 01-01-2010; in werking zie art 3
Einde geldigheid 30-04-2017; afgeschaft en vervangen door 32016R0794

4.

Wettekst

11.12.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 325/12

 

BESLUIT 2009/935/JBZ VAN DE RAAD

van 30 november 2009

tot vaststelling van de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol) (1) (Ąhet Europol-besluitĒ), en met name op artikel 26, lid 1, onder a),

Gelet op Besluit 2009/934/JBZ van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van de uitvoeringsregels voor de betrekkingen van Europol met partners, inclusief de uitwisseling van persoonsgegevens en gerubriceerde informatie (2), en met name op de artikelen 5 en 6,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Raad dient met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement, een lijst vast te stellen van de in artikel 23, lid 1, van het Europol-besluit bedoelde derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten.

 

(2)

De raad van bestuur moet een dergelijke lijst voorbereiden.

 

(3)

Het is wenselijk in een procedure te voorzien waarbij wordt vastgesteld hoe nieuwe derde staten en organisaties kunnen worden toegevoegd aan de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten,

BESLUIT:

Artikel 1

 • 1. 
  Overeenkomstig artikel 23, lid 2, van het Europol-besluit sluit Europol overeenkomsten met de derde staten en organisaties die op de lijst in de bijlage staan. Europol kan de procedure voor de sluiting van een overeenkomst inleiden zodra de derde staat of organisatie op die lijst is opgenomen. Europol streeft naar de sluiting van een samenwerkingsovereenkomst die het mogelijk maakt persoonsgegevens uit te wisselen, tenzij de raad van bestuur anders beslist.
 • 2. 
  Europol stelt de prioriteiten vast met betrekking tot de sluiting van samenwerkingsovereenkomsten met derde staten en organisaties die op de lijst staan, rekening houdend met zijn operationele behoeften en de beschikbare menselijke en financiŽle middelen. De raad van bestuur kan de directeur alle verdere instructies voor de onderhandelingen over een specifieke overeenkomst verstrekken die hij noodzakelijk acht.
 • 3. 
  De directeur informeert de raad van bestuur regelmatig over de stand van de onderhandelingen met derde partijen en dient om de zes maanden een voortgangsverslag in.

Artikel 2

 • 1. 
  Een lid van de raad van bestuur of Europol kan voorstellen een nieuwe derde staat of organisatie aan de lijst toe te voegen. Daarbij schetsen zij de operationele noodzaak van het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met die derde staat of organisatie.
 • 2. 
  De raad van bestuur beslist of al dan niet aan de Raad wordt voorgesteld de derde staat of organisatie in kwestie toe te voegen aan de lijst.
 • 3. 
  De Raad beslist over de toevoeging van de nieuwe derde staat of organisatie aan de lijst door wijziging van dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 30 november 2009.

Voor de Raad

De voorzitster

 • B. 
  ASK
 

 • (2) 
  Zie bladzijde 6 van dit Publicatieblad.
 

BIJLAGE

Lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten:

 

1.

Derde staten (in alfabetische volgorde):

 

ó

AlbaniŽ

 

ó

AustraliŽ

 

ó

BoliviŽ

 

ó

BosniŽ en...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.